Kúpno-predajná zmluva na auto

Kúpno-predajná zmluva je dôležitým dokumentom, ktorým sa overuje kúpna cena, predajné podmienky a vlastníctvo motorového vozidla. Tento dokument je nevyhnutným krokom pri kúpe alebo predaji auta medzi dvoma stranami a zaručuje, že obe strany sa dohodli na všetkých podmienkach.

V tomto článku sa pozrieme na to, čo všetko by mala kúpno-predajná zmluva na auto obsahovať a ako ju správne vyplniť.

Čo by mala obsahovať kúpno-predajná zmluva na auto?

Kúpno-predajná zmluva na auto by mala obsahovať nasledujúce informácie:

 1. Údaje o vozidle: Zmluva by mala obsahovať všetky dôležité informácie o vozidle, ako je napríklad značka, model, rok výroby, typ karosérie, počet najazdených kilometrov a registračné číslo.
 2. Údaje o predajcovi a kupujúcom: Zmluva by mala obsahovať údaje o predajcovi, ako je jeho meno a adresa, rodné číslo alebo IČO. Taktiež by mali byť uvedené údaje o kupujúcom, ako je jeho meno a adresa, rodné číslo alebo IČO.
 3. Kúpna cena a platobné podmienky: V zmluve by mala byť uvedená kúpna cena a platobné podmienky, ako sú napríklad spôsob platenia a termín platenia.
 4. Podmienky predaja: V zmluve by mali byť uvedené všetky podmienky predaja, ako sú napríklad stav vozidla, prípadné záruky, dodávka kľúčov a dokladov, ako je STK, EK a TP.
 5. Záruky a servis: Ak sa predávajúci zaväzuje poskytnúť nejaké záruky alebo servis, mali by byť uvedené v zmluve.
 6. Podpisy a dátum: Kúpno-predajnú zmluvu musia podpísať obidve strany, predajca a kupujúci, a musí byť uvedený presný dátum.

Ako správne vyplniť kúpno-predajnú zmluvu na auto?

Pri vyplňovaní kúpno-predajnej zmluvy na auto je dôležité dodržiavať niekoľko základných pravidiel:

 1. Použite kvalitný formulár: Vyhľadajte si kvalitný formulár kúpno-predajnej zmluvy na auto. Existuje množstvo vzorových zmlúv na internete, ktoré sa dajú použiť ako šablóna. Je dôležité si vybrať formulár od dôveryhodného zdroja.
 2. Zapíšte všetky relevantné informácie: Kúpno-predajná zmluva by mala obsahovať všetky relevantné informácie o vozidle, predajcovi a kupujúcom. Akýkoľvek dôležitý údaj, ktorý chýba, by sa mal doplniť pred podpisom zmluvy.
 3. Presne vyjadrite podmienky predaja: Podmienky predaja by mali byť v kúpno-predajnej zmluve presne vyjadrené. Musia byť v súlade s platnými zákonmi a dodržiavať všetky požiadavky súvisiace s predajom vozidla.
 4. Nezabudnite na podpisy a dátum: Po vyplnení všetkých relevantných informácií je dôležité zmluvu podpísať obidvoma stranami a uvedomiť si presný dátum. Podpisy by mali byť rovnaké, ako sú uvedené v dokladoch totožnosti.
 5. Overte zmluvu notárom: Ak je to možné, je dobré zmluvu overiť notárom. To poskytuje väčšiu právnu istotu a zaručuje, že všetky podmienky sú v súlade s platnými zákonmi.

Kúpno-predajná zmluva je dôležitým dokumentom pri kúpe alebo predaji auta. Obsahuje všetky dôležité informácie týkajúce sa vozidla, predajcu a kupujúceho. Je dôležité zabezpečiť, aby boli všetky informácie v zmluve správne a aby zmluva bola v súlade s platnými zákonmi. Ak máte akékoľvek pochybnosti alebo otázky, môžete sa poradiť s notárom alebo advokátom, ktorý vám pomôže s vyplnením a overením kúpno-predajnej zmluvy.

Splnomocnenie na prepis auta

Prepisovanie auta môže byť zložitou a časovo náročnou úlohou, ktorá sa však môže stať nevyhnutnosťou v rôznych situáciách, ako je napríklad predaj vozidla alebo zmena majiteľa. Ak sa nachádzate v situácii, kedy nie ste schopný splniť túto úlohu osobne, existuje možnosť zvoliť si splnomocnenca, ktorý to za vás urobí. V tomto článku sa pozrieme na to, čo je splnomocnenie na prepis auta a ako ho môžete získať.

Čo je splnomocnenie na prepis auta?

Splnomocnenie na prepis auta je právny dokument, ktorý umožňuje inej osobe, aby vás zastupovala pri prepise auta. Tento dokument je dôležitým prvkom, ktorý vám umožňuje predať alebo kúpiť vozidlo bez nutnosti byť fyzicky prítomný pri prepise. Splnomocnenie sa musí vyhotoviť písomne a musí byť notársky overené. Na splnomocnenie sa musí uviesť meno a adresu majiteľa vozidla a tiež meno a adresu splnomocnenca. Okrem toho musí byť v splnomocnení uvedený presný dátum, kedy bola dohoda o splnomocnení uzavretá.

Ako získať splnomocnenie na prepis auta?

Splnomocnenie na prepis auta si môžete získať týmito spôsobmi:

 1. Zhotovenie splnomocnenia u notára: Najjednoduchším a najbezpečnejším spôsobom je získať splnomocnenie na prepis auta u notára. Notárské overenie zaručuje, že dokument je platný a právoplatný, a tým pádom je splnomocnenie záväzné pre všetky strany.
 2. Zhotovenie splnomocnenia na pošte: Ak nemáte čas alebo príležitosť navštíviť notára osobne, môžete získať splnomocnenie aj na pošte. Je však dôležité si overiť, či konkrétna pobočka pošty ponúka túto službu.
 3. Zhotovenie splnomocnenia u advokáta: Inou možnosťou je získať splnomocnenie od advokáta. Aj v tomto prípade sa však odporúča zvoliť si advokáta, ktorý má skúsenosti s týmto druhom dokumentov a môže vám poradiť.
 4. Zhotovenie splnomocnenia online: S rozvojom internetu sa stáva stále obľúbenejšou možnosťou získať splnomocnenie online. Existujú rôzne internetové služby, ktoré umožňujú zhotovenie notárskeho overenia a následne vám splnomocnenie zašlú poštou alebo e-mailom.

Ako správne vyplniť splnomocnenie na prepis auta?

Splnomocnenie na prepis auta musí obsahovať nasledujúce údaje:

 1. Údaje majiteľa vozidla: Musí byť uvedené meno a adresa majiteľa vozidla.
 2. Údaje splnomocnenca: Musí byť uvedené meno a adresa splnomocnenca.
 3. Účel splnomocnenia: V splnomocnení musí byť uvedený účel, pre ktorý je splnomocnenie udelené.
 4. Dátum splnomocnenia: Musí byť uvedený presný dátum, kedy bola dohoda o splnomocnení uzavretá.
 5. Podpisy: Na splnomocnenie musia byť podpísané obe strany – majiteľ vozidla a splnomocnenec.

Je dôležité dávať pozor na to, aby boli všetky údaje v splnomocnení správne a presné, inak môže byť splnomocnenie neplatné.

Splnomocnenie na prepis auta je dôležitým dokumentom, ktorý umožňuje inému človeku, aby vás zastupoval pri prepise vozidla. Je dôležité, aby bolo splnomocnenie notársky overené a obsahovalo všetky potrebné údaje, aby bolo platné a právoplatné. Existuje viacero spôsobov, ako získať splnomocnenie na prepis auta, a je dôležité zvoliť si ten najvhodnejší pre vaše potreby. Ak máte akékoľvek pochybnosti alebo otázky, môžete sa obrátiť na notára alebo advokáta, ktorý vám poradí a pomôže s vytvorením správneho splnomocnenia.

PZP pre nákladný automobil

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je dôležitou súčasťou jazdy na cestách pre všetkých majiteľov vozidiel. To platí aj pre majiteľov nákladných automobilov, či už ide o nákladné autá alebo kamióny, ktoré sú často využívané v rôznych odvetviach priemyslu. V tomto článku sa pozrieme na dôležitosť PZP pre nákladné automobily a na to, čo treba zvážiť pri jeho výbere.

Dôležitosť PZP pre nákladné automobily

PZP pre nákladné automobily je povinné a musí ho mať každý majiteľ vozidla, aby mohol legálne jazdiť na cestách. Poistenie poskytuje ochranu pred finančnými stratami, ktoré môžu vzniknúť pri nehode alebo inej škode na vozidle. Pri nákladných automobiloch sú tieto straty často veľké, pretože môže ísť o drahé vozidlá s veľkou nosnosťou a vysokými nákladmi na prevádzku.

Okrem základnej ochrany proti finančným stratám môže PZP pre nákladné automobily zahŕňať aj krytie zodpovednosti za škody spôsobené tretím stranám a krytie nákladov na opravy vozidla v prípade škôd spôsobených prirodzenými živelnými udalosťami, ako sú napríklad blesky, zrázy alebo povodne.

Čo treba zvážiť pri výbere PZP pre nákladné automobily

 1. Rozsah krytia: Rozsah krytia PZP pre nákladné automobily môže byť rôzny v závislosti od požiadaviek majiteľa vozidla a odvetvia, v ktorom vozidlo pracuje. Pri výbere PZP pre nákladné automobily treba zvážiť, aký rozsah krytia je pre vaše potreby najvhodnejší a ktoré riziká sú pre vás najväčšie.
 2. Cena: Cena PZP pre nákladné automobily môže byť vysoká, preto je dôležité porovnať ponuky od rôznych poisťovní a nájsť najlepšiu kombináciu ceny a krytia.
 3. Výška poistného plnenia: Pri výbere PZP pre nákladné automobily treba zvážiť aj výšku poistného plnenia, teda maximálnu sumu, ktorú poisťovňa zaplatí v prípade škody. Vyššie poistné plnenie môže znamenať vyššiu cenu poistenia, ale zároveň aj väčšiu ochranu pred finančnými stratami v prípade vážnejšej nehody alebo škody.
 4. Doba trvania poistenia: Doba trvania PZP pre nákladné automobily môže byť rôzna, od krátkej dočasnej zmluvy po viacročné poistenie. Pri výbere PZP treba zvážiť, akú dobu trvania si želáte a či máte záujem o dlhodobé zmluvy s väčšou stabilitou.
 5. Voliteľné krytie: Niektoré poisťovne môžu ponúkať aj voliteľné krytie v rámci PZP pre nákladné automobily, napríklad krytie škôd na náklade alebo poistné krytie pre vodiča a cestujúcich.

Pri výbere PZP pre nákladné automobily je dôležité zvážiť všetky tieto faktory a nájsť najlepšiu kombináciu ceny a krytia, ktorá bude zodpovedať vašim potrebám a požiadavkám.

PZP pre nákladné automobily je dôležitým prvkom ochrany pre majiteľov týchto vozidiel a ich prevádzkovateľov. Okrem základného krytia proti finančným stratám môže PZP pre nákladné automobily zahŕňať aj krytie zodpovednosti za škody a krytie škôd spôsobených prirodzenými živelnými udalosťami. Pri výbere PZP treba zvážiť rôzne faktory, ako je rozsah krytia, cena, výška poistného plnenia, doba trvania poistenia a voliteľné krytie, aby sa našla najlepšia možná ochrana pre vozidlo a jeho prevádzkovateľa.

Ako overiť platnosť svojho PZP

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutné pre všetkých majiteľov vozidiel na Slovensku. Ak vlastníte vozidlo, musíte mať platné PZP, aby ste mohli jazdiť po cestách. Avšak, ako môžete overiť platnosť svojho PZP a uistiť sa, že ste krytí v prípade nehody? V tomto článku sa pozrieme na niekoľko spôsobov, ako overiť platnosť svojho PZP.

1. Kontrola papierov

Najjednoduchší spôsob, ako overiť platnosť svojho PZP, je zkontrolovať papierovú zmluvu od poisťovne. V dokumentácii by mali byť uvedené dátumy platnosti a informácie o krytí. Ak si nie ste istí, či je vaša zmluva stále platná, kontaktujte svoju poisťovňu alebo svojho poisťovacieho agenta a požiadajte ich o informácie.

2. Online overenie

Väčšina poisťovní poskytuje možnosť online overenia platnosti PZP. Tento spôsob je veľmi jednoduchý a rýchly. Stačí zadať registračné číslo vozidla na webovej stránke poisťovne a systém vám poskytne informácie o platnosti poistenia. Táto možnosť je výhodná, pretože môžete overiť platnosť svojho PZP kedykoľvek a kdekoľvek, ak máte prístup k internetu.

3. Mobilná aplikácia

Niektoré poisťovne poskytujú aj mobilné aplikácie, ktoré umožňujú overenie platnosti PZP priamo z mobilného zariadenia. Stačí stiahnuť aplikáciu od svojej poisťovne a zadať registračné číslo vozidla. Mobilná aplikácia je užitočná pre tých, ktorí často cestujú a potrebujú prístup k svojim informáciám o poistení kedykoľvek a kdekoľvek.

4. Overenie na polícii

Ak si nie ste istí, či je vaše PZP stále platné, môžete kontaktovať políciu a požiadať ich o overenie. Policajt by mal mať prístup k databáze platných poistiek a môže vám poskytnúť informácie o platnosti vašej poistnej zmluvy.

Overenie platnosti svojho PZP je dôležité pre zabezpečenie ochrany a bezpečnosti na cestách. Môžete si overiť platnosť svojho PZP jednoduchými spôsobmi, ako napríklad kontrolou papierovej zmluvy od poisťovne, online overením na webovej stránke poisťovne, použitím mobilnej aplikácie od poisťovne alebo požiadanie o overenie na polícii. Dôležité je overiť platnosť PZP pred každou cestou a prípadne si včas zabezpečiť nové poistenie, ak zistíte, že vaša zmluva už nie je platná.

Viac na: https://www.skp.sk/

Cestovné poistenie: Ako chrániť seba a svoje veci počas cestovania

Plánovanie dovolenky alebo služobnej cesty zahŕňa mnoho detailov a jedným z najdôležitejších z nich je zabezpečenie cestovného poistenia. Cestovné poistenie chráni cestujúcich pred neočakávanými udalosťami, ako sú zranenia, choroby alebo strata vecí. V tomto článku sa pozrieme na kľúčové prvky cestovného poistenia a na to, ako si vybrať najlepšie poistenie pre vaše potreby.

Rozsah krytia cestovného poistenia

 1. Lekárska starostlivosť: Lekárska starostlivosť je jedným z najdôležitejších aspektov cestovného poistenia. Pokrýva náklady na lekárske ošetrenie a lieky počas cesty, a to vrátane prípadnej hospitalizácie, ambulantnej starostlivosti alebo návratu do vlastnej krajiny pre liečbu. Okrem toho môže poistenie pokrývať aj náklady na zubné ošetrenie a iné neodkladné zdravotné služby.
 2. Strata alebo poškodenie vecí: Cestovné poistenie môže kryť aj stratu alebo poškodenie vecí, ako sú batožina, elektronika alebo šperky. Tento druh krytia môže byť užitočný, ak cestujete s cennými predmetmi, ale aj v prípade, že sa vaša batožina stratí alebo oneskorenie letu spôsobí neplánované náklady na nákup oblečenia a iných nevyhnutných vecí.

Dôležité faktory pri výbere cestovného poistenia

 1. Typ cesty a destinácia: Cestovné poistenie sa môže líšiť v závislosti na type cesty a destinácii. Ak plánujete dovolenku na pláži alebo lyžovačku, môžete potrebovať špeciálne poistenie, ktoré kryje tieto aktivity. Okrem toho niektoré krajiny vyžadujú od cestujúcich povinné poistenie, preto je dôležité pred cestou skontrolovať miestne zákony a predpisy.
 2. Trvanie cesty: Trvanie cesty môže ovplyvniť výšku poistného plnenia, pretože dlhšie cesty zvyčajne znamenajú vyššie riziko. Ak plánujete cestovať na dlhšie obdobie, zvážte získanie ročného poistenia, ktoré môže byť výhodnejšie ako poistenie na konkrétny pobyt.
 3. Vek a zdravotný stav: Pri výbere cestovného poistenia je dôležité zohľadniť aj vek a zdravotný stav cestujúceho. Niektoré poistenia môžu byť obmedzené vekom alebo pre existujúce zdravotné problémy, a preto je dôležité skontrolovať podmienky poistenia a zabezpečiť si krytie pre potenciálne zdravotné problémy.

Ako si vybrať cestovné poistenie

 1. Porovnávajte ponuky: Pri výbere cestovného poistenia je dôležité porovnať ponuky od rôznych poisťovní, aby ste našli najlepšiu kombináciu ceny a krytia. Pri porovnávaní ponúk nezabudnite zohľadniť aj rozsah krytia, podmienky poistenia a úroveň služieb poskytovaných poisťovňou.
 2. Zvážte dobrovoľné poistenie: Ak chcete získať ešte väčšiu ochranu, môžete zvážiť dobrovoľné poistenie, ako je napríklad havarijné poistenie vozidla alebo poistenie storna pobytu. Tieto doplnkové poistenia môžu kryť náklady na neplánované zmeny alebo zrušenie cesty a môžu viesť k vyššej úrovni ochrany.

Cestovné poistenie je dôležitou súčasťou cestovania, pretože poskytuje ochranu pred neočakávanými udalosťami, ako sú zdravotné problémy, strata vecí alebo neplánované zmeny v cestovnom pláne. Pri výbere cestovného poistenia zohľadnite faktory, ako sú typ cesty, trvanie cesty, vek a zdravotný stav cestujúceho a rozsah krytia. Porovnávanie ponúk od rôznych poisťovní a zvažovanie doplnkového poistenia môže zabezpečiť, že máte pre svoje potreby najlepšiu ochranu.

Povinné zmluvné poistenie pre prívesné vozíky: Ako chrániť svoj príves a zodpovednosť na cestách

Majitelia prívesných vozíkov, ako sú prívesy na náklad, karavany alebo prívesy na člny, by si mali byť vedomí povinnosti zabezpečiť svoje vozidlo povinným zmluvným poistením (PZP). PZP chráni majiteľov prívesných vozíkov pred finančnou zodpovednosťou za škody spôsobené tretím stranám pri dopravnej nehode. V tomto článku sa pozrieme na kľúčové aspekty PZP pre prívesné vozíky a ako si vybrať najlepšie poistenie pre vaše potreby.

Rozsah krytia PZP pre prívesné vozíky

 1. Zodpovednosť za škody: Hlavným účelom PZP pre prívesné vozíky je krytie zodpovednosti majiteľa prívesu za škody, ktoré môže spôsobiť tretím stranám, ako sú iní účastníci premávky, chodci alebo majetok. Toto zahŕňa náklady na opravu alebo náhradu poškodených vozidiel, zranenia osôb alebo škody na majetku.

Dôležité faktory pri výbere PZP pre prívesné vozíky

 1. Typ prívesného vozíka: Ceny PZP sa môžu líšiť v závislosti na type prívesného vozíka, jeho hmotnosti a účelu použitia. Napríklad poistenie pre príves na náklad môže mať inú cenu ako poistenie pre karavan. Pri výbere PZP pre váš príves zohľadnite jeho typ a použitie.
 2. Beznehodový bonus: Majitelia prívesných vozíkov, ktorí nemajú v minulosti zaznamenané nehody alebo škodové udalosti, môžu získať zľavy na PZP. Tento beznehodový bonus môže výrazne znížiť cenu poistenia, takže je dobré si uvedomiť svoju jazdnú históriu pri výbere PZP.
 3. Pripojenie k ťažnému vozidlu: PZP pre prívesný vozík je často automaticky zahrnuté v PZP ťažného vozidla, ale je dôležité skontrolovať podmienky svojho poistenia, aby ste mali istotu, že váš príves je riadne poistený. Uistite sa, že informujete svoju poisťovňu o prívese, ktorý plánujete používať s vaším ťažným vozidlom, a skontrolujte, či je zahrnutý v rozsahu krytia vášho PZP.
 4. Bezpečnostné zariadenia a opatrenia: Poisťovne môžu ponúknuť zľavy na PZP pre majiteľov prívesných vozíkov, ktorí investovali do bezpečnostných zariadení a opatrení, ako sú zámky na príves, alarmy alebo sledovacie zariadenia. Tieto opatrenia môžu znížiť riziko krádeže alebo vandalizmu a môžu viesť k nižším poistným prémiam.

Ako si vybrať PZP pre prívesný vozík

 1. Porovnajte ponuky: Pri výbere PZP pre prívesný vozík je dôležité porovnať rôzne ponuky od poisťovní, aby ste získali ten najlepší pomer ceny a krytia. Uistite sa, že porovnávate nielen ceny, ale aj podmienky, rozsah krytia a úroveň služieb poskytovaných poisťovňou. Vhodnou voľbou je PZP kalkulačka.
 2. Zvážte dobrovoľné poistenie: PZP pre prívesný vozík zabezpečuje základnú ochranu pred finančnou zodpovednosťou za škody spôsobené tretím stranám. Ak chcete získať ešte väčšiu ochranu pre váš príves, zvážte doplnenie dobrovoľného poistenia, ako je havarijné poistenie, ktoré pokrýva škody na vlastnom prívese v prípade nehôd alebo iných udalostí, ako sú krádeže či živelne pohromy.

Povinné zmluvné poistenie pre prívesné vozíky je dôležitou súčasťou ochrany majiteľov prívesov pred finančnou zodpovednosťou za škody spôsobené tretím stranám. Pri výbere PZP pre váš príves zohľadnite faktory, ako sú typ prívesu, jeho použitie, beznehodový bonus, pripojenie k ťažnému vozidlu a bezpečnostné zariadenia a opatrenia. Porovnávaním ponúk od rôznych poisťovní a zvažovaním dobrovoľného poistenia môžete získať najlepšie poistenie pre váš prívesný vozík. Pamätajte, že PZP pre prívesný vozík poskytuje základnú ochranu a je dôležité skontrolovať podmienky svojho poistenia, aby ste mali jasno v tom, aké riziká sú kryté. Pri výbere PZP je dôležité nespoliehať sa len na ceny, ale zohľadniť aj rozsah krytia a úroveň služieb poskytovaných poisťovňou.

Ak ste majiteľom prívesného vozíka, nezabudnite na jeho povinné zmluvné poistenie. Ochrana pred finančnou zodpovednosťou za škody spôsobené tretím stranám je dôležitá, pretože nehody sa môžu stať každému. Pri výbere PZP pre prívesný vozík zohľadnite faktory, ako sú typ prívesu, jeho použitie, beznehodový bonus, pripojenie k ťažnému vozidlu a bezpečnostné zariadenia a opatrenia. Porovnanie ponúk od rôznych poisťovní a zvažovanie doplnkového poistenia môže zabezpečiť, že máte pre váš príves najlepšiu ochranu.

Povinné zmluvné poistenie pre motocykle: Ako chrániť seba a svoju jazdu

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré je potrebné pre všetky motorové vozidlá, vrátane motocyklov. PZP chráni majiteľov motocyklov pred finančnou zodpovednosťou za škody spôsobené tretím stranám pri dopravnej nehode (vhodný príklad). V tomto článku sa pozrieme na kľúčové aspekty PZP pre motocykle a ako si vybrať to najlepšie poistenie pre vašu jazdu.

Rozsah krytia PZP pre motocykle

 1. Zodpovednosť za škody: Hlavným účelom PZP pre motocykle je krytie zodpovednosti majiteľa motorky za škody, ktoré môže spôsobiť tretím stranám, ako sú iní účastníci premávky, chodci alebo majetok. Toto zahŕňa náklady na opravu alebo náhradu poškodených vozidiel, zranenia osôb alebo škody na majetku.
 2. Osobné úrazy: PZP pre motocykle môže zahŕňať aj krytie nákladov spojených s liečbou a rehabilitáciou osôb zranených pri dopravnej nehode, vrátane vodiča motocykla a jeho spolujazdcov.

Dôležité faktory pri výbere PZP pre motocykle

 1. Vek a skúsenosti vodiča: Poisťovne často zohľadňujú vek a skúsenosti vodiča pri stanovovaní ceny PZP pre motocykle. Mladší a menej skúsení vodiči môžu čeliť vyšším poistným prémiam, pretože sú považovaní za vyššie riziko.
 2. Typ a výkon motocykla: Ceny PZP sa môžu líšiť v závislosti na type a výkone motocykla. Športové motocykle a motocykle s vyšším výkonom sa často považujú za väčšie riziko a môžu mať vyššie poistné prémie. Zvážte, aký typ motocykla vlastníte a aký výkon má pri výbere PZP.
 3. Bezpečnostné zariadenia a opatrenia: Poisťovne môžu ponúknuť zľavy na PZP pre majiteľov motocyklov, ktorí investovali do bezpečnostných zariadení a opatrení, ako sú imobilizéry, alarmy alebo sledovacie zariadenia. Tieto opatrenia môžu znížiť riziko krádeže alebo vandalizmu a môžu viesť k nižším poistným prémiam.
 4. Beznehodový bonus: Poisťovne často poskytujú zľavy na PZP pre motocykle v prípade, že vodič nemá v minulosti zaznamenané nehody alebo škodové udalosti. Tento beznehodový bonus môže výrazne znížiť cenu poistenia, takže je dobré si uvedomiť svoju jazdnú históriu pri výbere PZP.

Ako si vybrať PZP pre motorku

 1. Porovnajte ponuky: Pri výbere PZP pre motocykel je dôležité porovnať rôzne ponuky od poisťovní, aby ste získali ten najlepší pomer ceny a krytia. Uistite sa, že porovnávate nielen ceny, ale aj podmienky, rozsah krytia a úroveň služieb poskytovaných poisťovňou.
 2. Zvážte kombináciu s havarijným poistením: Ak chcete mať ešte lepšiu ochranu pre svoj motocykel, zvážte kombináciu PZP s havarijným poistením. Havarijné poistenie pokrýva škody na vlastnom motocykli v prípade nehôd alebo iných udalostí, ako sú krádeže či živelne pohromy. Táto kombinácia poistení vám môže poskytnúť komplexnejšiu ochranu pre vás a váš motocykel.

Povinné zmluvné poistenie je nevyhnutné pre všetkých majiteľov motocyklov a chráni ich pred finančnou zodpovednosťou za škody spôsobené tretím stranám. Pri výbere PZP pre motocykel je dôležité zohľadniť faktory, ako sú vek a skúsenosti vodiča, typ a výkon motocykla, bezpečnostné zariadenia a opatrenia, beznehodový bonus a porovnanie ponúk od rôznych poisťovní. Kombinácia PZP s havarijným poistením môže poskytnúť ešte lepšiu ochranu pre váš motocykel a pokoj mysli pri jazde.

Havarijné poistenie: Komplexná ochrana vášho vozidla

Havarijné poistenie je dobrovoľným druhom poistenia, ktorý poskytuje rozšírenú ochranu pre váš automobil nad rámec povinného zmluvného poistenia (PZP). V tomto článku sa pozrieme na to, čo havarijné poistenie zahŕňa, prečo by ste ho mali zvážiť a ako si vybrať to najvhodnejšie pre vaše potreby.

Krytie havarijného poistenia

 1. Rozsah krytia: Havarijné poistenie sa líši od PZP, pretože kryje škody na vlastnom vozidle v prípade rôznych udalostí, ako sú dopravné nehody, krádeže, požiare, živelne pohromy a vandalizmus. PZP chráni iba pred finančnou zodpovednosťou voči tretím stranám.
 2. Doplnkové služby: Niektoré poisťovne ponúkajú spolu s havarijným poistením aj doplnkové služby, ako je napríklad asistenčná služba, ktorá zabezpečuje pomoc pri poruche vozidla, odtiahnutie, prepravu po nehode alebo zabezpečenie náhradného vozidla. A to aj v prípade, ak vám nepomôže nič z povinnej výbavy vozidla na odstránenie problému.

Výhody havarijného poistenia

 1. Finančná ochrana: Hlavnou výhodou havarijného poistenia je finančná ochrana, ktorú poskytuje majiteľovi vozidla v prípade škôd na vlastnom vozidle. Bez havarijného poistenia by ste museli sami znášať náklady na opravu alebo náhradu vozidla po nehode alebo iných udalostiach.
 2. Mierumilovná alternatíva: Havarijné poistenie môže byť zaujímavou voľbou pre tých, ktorí si želajú mať pokoj mysli a väčšiu finančnú istotu. Vďaka havarijnému poisteniu viete, že v prípade nehody alebo inej udalosti budú škody na vašom vozidle pokryté, čo vám umožní sústrediť sa na iné dôležité záležitosti.

Ako si vybrať havarijné poistenie

 1. Zvážte hodnotu vášho vozidla: Pri výbere havarijného poistenia je dôležité zohľadniť hodnotu vášho vozidla, pretože to ovplyvňuje, či sa havarijné poistenie oplatí. Pre drahšie alebo staršie vozidlá môže byť havarijné poistenie menej výhodné, zatiaľ čo pre nové alebo drahé vozidlá môže byť veľmi užitočné.
 2. Porovnajte ponuky: Pred uzatvorením havarijného poistenia je dôležité porovnať rôzne ponuky od poisťovní, aby ste získali ten najlepší pomer ceny a krytia. Uistite sa, že porovnávate nielen ceny, ale aj podmienky, rozsah krytia a úroveň služieb poskytovaných poisťovňou.
 3. Zohľadnite možnosti franšízy: Franšíza je suma, ktorú musíte zaplatiť z vlastného vrecka predtým, ako poisťovňa pokryje zvyšok nákladov na opravu alebo náhradu vozidla. Vyššia franšíza môže znamenať nižšiu cenu poistenia, ale zároveň znamená, že budete musieť viac prispieť pri škodovej udalosti. Zvážte, akú franšízu si môžete dovoliť a ako by to ovplyvnilo vaše náklady na poistenie.
 4. Uzatvorte poistenie u dôveryhodnej poisťovne: Dôležitým aspektom pri výbere havarijného poistenia je voľba dôveryhodnej poisťovne. Skontrolujte si recenzie a hodnotenia poisťovní a ich reputáciu v oblasti riešenia škôd, aby ste mali istotu, že v prípade potreby vám budú poskytnuté kvalitné služby.

Havarijné poistenie je dobrovoľným druhom poistenia, ktorý poskytuje rozšírenú ochranu pre váš automobil nad rámec povinného zmluvného poistenia. Jeho hlavnou výhodou je finančná ochrana, ktorú poskytuje majiteľovi vozidla v prípade škôd na vlastnom vozidle. Pri výbere havarijného poistenia je dôležité zohľadniť hodnotu vášho vozidla, porovnať rôzne ponuky od poisťovní, zohľadniť možnosti franšízy a uzatvoriť poistenie u dôveryhodnej poisťovne.

Pôžička pre nezamestnaných

Väčšina ľudí si myslí, že ako nezamestnaný nemáte šancu získať pôžičku. Mýlia sa.Nachádzate sa v zložitej finančnej situácii, hlavne z toho dôvodu, že ste nezamestnaný? Vašu náladu môžu zlepšiť pôžičky pre nezamestnaných. Je to špeciálny typ pôžičiek, ktoré poskytujú nebankové spoločnosti za zjednodušených podmienok, a teda získať ju môžete skutočne ľahko. Pôžička pre nezamestnaných vám dokáže prilepšiť až do 350 eur, no pozorne si treba prečítať, aké požiadavky by ste mali spĺňať, aby ste mali čo najväčšiu šancu na schválenie. V tomto význame môže byť kľúčová práve doba splatnosti tejto pôžičky, ktorá je v porovnaní s inými typmi o čosi kratšia. Ale povedzme si všetko po poriadku. Začnime so základnými predpokladmi žiadateľa a sami uvidíte, že pôžička pre nezamestnaných ihneď cez web je prijateľná a dostupná pre širokú verejnosť.

Čo je potrebné spĺňať?

Hlavným, hoci nepísaným pravidlom, aké si pôžička pre nezamestnaných kladie, je vedieť, že žiadanú pôžičku budete mať ako splatiť. Aj keď sa v názve môžeme dočítať, že ide o pôžičku pre nezamestnaných, neznamená to, že môžete mať nulový príjem. Snáď každý, kto o pôžičku žiada, je dostatočne sebakritický, aby vedel usúdiť, či má na to, aby si zobral pôžičku a popri tom sa nedostal do ešte väčších finančných problémov. Pravdou je, že pri tomto type pôžičky nemusíte dokladovať príjem, takže máte o starosť menej, aj keby ste mali skutočne nulový príjem.

Stačí spĺňať presne dané kritéria a pôžičku dostanete aj bez zamestnaniaRýchla pôžička pre nezamestnaných požaduje, aby ste mali slovenskú adresu, aby ste boli držiteľ občianskeho preukazu a vlastnili bankový účet – aby vám peniaze mali byť kde doručené. Podľa vami zvoleného spôsobu žiadosti o pôžičky pre nezamestnaných, bude potrebné všetky tieto údaje zapísať aj do online žiadosti, poprípade telefonicky nadiktovať operátorovi alebo napísať do sms správy.

Najdôležitejším je mať minimálne 18 rokov (v niektorých prípadoch 21) a aspoň nejaký zdroj príjmov, aby ste mali z čoho pôžičku splatiť. Nezabudnite, že nemusíte byť zamestnaný a je jedno, či sa nachádzate v produktívnom alebo poproduktívnom veku. To znamená, že pôžička pre nezamestnaných je dostupná ako nezamestnaným, dôchodcom, ženám na materskej, študentom, tak aj zamestnaným pred výplatou.

Užitočné informácie o pôžičke pre nezamestnaných ihneď sa môžete dozvedieť aj v tomto francúzskom článku.

Pôžičky pre nezamestnaných bez dokladovania príjmu

Hoci sú pôžičky pre nezamestnaných bez dokladovania príjmu, je logické, že financie na vrátenie mať musíte, a teda mali by ste mať aspoň nejaký príjem. Za príjem sa rátajú rôzne sociálne dávky: prídavky na dieťa, príspevok za opatrovníctvo, nezamestnanecký príspevok, dôchodok… Možno sa pýtate, prečo sa venujeme príjmu, ak sú pôžičky pre nezamestnaných bez dokladovania príjmu. Je to preto, lebo v niektorých žiadostiach bude potrebné vypísať váš približný mesačný príjem, ktorý by pri rozhodovaní poskytovateľov mohol zavážiť. Samozrejme, že to nikto overovať nebude.

Netreba Vám žiadneho ručiteľa ani nemusíte ručiť majetkomPôžička pre nezamestnaných bez ručenia

Myslíte si, že má pôžička pre nezamestnaných kdejaké iné úskalia, ak nemusíte dokladovať príjem? Možno od vás bude poskytovateľ žiadať ručenie, ak vie, že ste nezamestnaný! Nie je to pravda. Pôžička pre nezamestnaných bez ručenia vám nebude dávať na starosť ďalšie problémy a nebude chcieť, aby ste sa zaviazali možno tým posledným, čo máte a o čo rozhodne nechcete prísť. Úlohou takýchto pôžičiek je pomôcť a nie dostať vás na ulicu. Jednoducho vám dajú šancu dokázať, že svoje slovo (vyjadrené v zmluve) viete dodržať a pôžičku do daného termínu splatiť.

Rýchle pôžičky pre nezamestnaných a ich splatnosť

Rýchle pôžičky pre nezamestnaných majú limitovanú splatnú dobu, a to práve z toho dôvodu, že ich poskytovatelia požičiavajú nižšie sumy. Splatnosť rýchlej pôžičky sa pohybuje od 5 do 31 dní podľa toho, akú sumu ste si vybrali.

Sú nejaké poplatky navyše?

Nie tak celkom. U väčšiny sprostredkovateľov, hlavne u tých serióznych, neplatíte poplatky za vybavenie pôžičky. Pôžička pre nezamestnaných ihneď však môže mať vyššiu úrokovú sadzbu. No v prípade, že si idete požičať prvýkrát (napr. od Ferratum alebo Pôžičkomatu), nemusíte platiť žiadne úroky. Vrátili by ste presne toľko, koľko ste si požičali. Pomimo tejto špeciálnej akcie treba počítať s vyššou sadzbou (vyššou v porovnaní s bankovými pôžičkami), a to okolo 20-25%. Napríklad pri 350 eurách by ste s 20 % úrokovou sadzbou vrátili o 70 eur viac, teda namiesto 350 eur by to bolo 420 eur.

Pôžička pre nezamestnaných ihneď

Pôžičky pre nezamestnaných ihneď môžu byť skutočne rýchlym riešením v situácii, kde potrebujete peniaze naozaj ihneď. Okrem toho, že vašu žiadosť môžete vyplniť do 5 minút, bude preskúmaná skutočne ihneď a odpoveď sa dozviete tiež veľmi rýchlo. Môže to trvať len 10 minút. Po pozitívnej odpovedi môžete mať peniaze na účte taktiež do 10 minút. Pôžička pre nezamestnaných ihneď je teda skutočne veľmi rýchlou cestou k získaniu peňazí na riešenie urgentných prípadov. Môže sa stať, že celý proces bude trvať o niečo viac, no maximálne o niekoľko hodín.

Stačí mobil a pôžičku si vybavíte cez SMS správuSms pôžička pre nezamestnaných

Možno ste počuli aj o inom spôsobe žiadosti, ako je telefonát alebo online vyplnenie formulára, a tým je sms pôžička pre nezamestnaných. Jediné, čo musíte urobiť, je vyhľadať si sprostredkovateľov tohto typu pôžičky, sms číslo a tvar sms, ktorý bude slúžiť ako vaša žiadosť.

Možno veriť rýchlej pôžičke pre nezamestnaných?

Na stránke, na ktorú sme vo vyššie vyznačených spojeniach odkázali môžete stopercentne veriť každému poskytovateľovi vďaka dlhoročnej existencii a pozitívnym hodnoteniam klientov. Ak natrafíte na menej známe nebankové spoločnosti, ktoré poskytujú pôžičky pre nezamestnaných, ich dôveryhodnosť si môžete ľahko overiť na stránke Národnej banky Slovenska.

Výhody a nástrahy nebankových pôžičiek

Nebankové pôžičky prinášajú oproti bankovým pôžičkám isté výhody, ale aj nevýhodyPôžičky z nebankových spoločností si nachádzajú čoraz viac klientov. To je výsledkom hneď niekoľkých okolností: nebankové pôžičky sú čoraz dostupnejšie; pri ich schvaľovaní neplatia až také prísne kritériá ako tomu je pri úveroch z banky a nebankové spoločnosti sa snažia vystupovať stále viac ako seriózne finančné inštitúcie. Pokiaľ ste sa aj Vy dostali do situácie, kedy uvažujete nad nebankovou pôžičkou, tak ste na správnom mieste. Tento článok Vám predstaví hlavné výhody, ale aj riziká nebankových pôžičiek. Po jeho prečítaní by ste mali už presne vedieť, na čo si dať pozor pri výbere a žiadosti na internete.

Výhody nebankových pôžičiek

 • lepšie podmienky pri schvaľovaní

Prvou veľkou výhodou, ktorou sa môžu prezentovať nebankové spoločnosti sú benevolentnejšie podmienky schvaľovania pôžičiek. Ak ste neuspeli so svojou žiadosťou o úver v nejakej banke, obráťte sa na nebankovku. Aj napriek rovnakým predloženým informáciám ako ste preukazovali v banke, je veľká pravdepodobnosť, že Vám bude nebanková pôžička schválená. Preto sa mnohí žiadatelia skôr zameriavajú na nebankové pôžičky, ako keby mali zbytočne chodiť od jednej banky ku druhej a stále dostať zamietavé stanovisko. Vedia, že pri nebankových pôžičkách si môžu ušetriť čas a aj peniaze, ktoré by inak museli použiť na overovanie rôznych dokumentov a žiadostí.

 • rýchlosť vybavenia

Nebankové spoločnosti ponúkajú rôzne možnosti ako požiadať o pôžičku. Už to nie je len klasická návšteva kamenných pobočiek, ako to poznáme z bankového prostredia. Dokonca už nie je potrebná ani návšteva ich obchodného zástupcu u Vás doma. Stačí ak zatelefonujete na infolinku nebankovej spoločnosti a tam si dohodnete všetky potrebné podmienky. Okrem toho existujú ešte jednoduchšie spôsoby: online žiadosť alebo sms pôžička. Posledné dve možnosti si získavajú čoraz väčšiu popularitu. Vďaka nim je možné pôžičku vybaviť skutočne do niekoľkých minút. Niektoré spoločnosti, napr. Cetelem, posielajú rozhodnutie o ne/schválení pôžičky do 5 minút.

 • peniaze ihneď na účet

Po rýchlom schválení pôžičky je ďalšou výhodou nebankových pôžičiek rýchlosť doručenia peňazí na účet. Pri niektorých rýchlych typoch pôžičky máte peniaze za pár minút na účte, maximálna doba doručenia je 24 hodín. Klasické nebankové pôžičky môžu túto dobu natiahnuť i na niekoľko dní. Ak potrebujete mať peniaze na účte čo najskôr, tak si pred žiadosťou o pôžičku overte niekoľko vecí: v akej banke máte účet, v akej banke má účet nebanková spoločnosť a či žiadate o pôžičku cez pracovný týždeň alebo víkend. Všetko toto má vplyv na rýchlosť získania peňazí na účet. Najideálnejší prípad je, ak žiadate o pôžičku cez pracovný týždeň a máte účet v rovnakej banke ako nebanková spoločnosť.

 • bez registra

Nebankové pôžičky bez registra sú veľmi vyhľadávaným typom pôžičiek. Bez registra znamená, že nebanková spoločnosť si pri schvaľovaní pôžičky neoveruje, či má žiadateľ zápis v Nebankovom registri klientskych informácií (NRKI) alebo v spotrebiteľskom registri SOLUS. V nich sa nachádzajú všetci klienti nebankových spoločností, ktorý mali problém so splácaním svojich úverov, nedodržali splátkový kalendár alebo majú dlh voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni. Výška nebankových pôžičiek bez registra sa pohybuje väčšinou do 350 € a dobou splatnosti do 31 dní. Pokiaľ si chcete požičať vyššiu sumu bez registra, je to možné pri ručení nehnuteľnosťou. To si však vopred poriadne rozmyslite, aby ste sa kvôli prípadnému nesplácaniu nedostali do existenčných problémov.

 • U niektorých nebankových spoločností máte možnosť získať pôžičku aj ako nezamestanýaj pre nezamestnaných

Nebankové spoločnosti poskytujú pôžičky aj pre nezamestnaných. Okrem nich do tejto kategórie môžeme zaradiť študentov, dôchodcov, či matky na materskej dovolenke. Všetci títo majú problém s dokladovaním príjmu. Samozrejme je potrebné rátať s tým, že výška pôžičky bude opäť do 350 € s kratšou dobou splatnosti. Ide zase o krátkodobé nebankové pôžičky, ktoré nemajú prísne pravidlá pri schvaľovaní.

 • bez dokladovania príjmu

Nebankové pôžičky bez dokladovania príjmu sú vhodné pre cieľové skupiny, o ktorých sme hovorili pred chvíľou: nezamestnaných, študentov pracujúcich na dohodu, matky na materskej dovolenke, či začínajúcich živnostníkov. Ich spoločným znakom je nedostatočná možnosť preukázania pravidelného príjmu alebo nedostatočná výška príjmu na poskytnutie bankovej pôžičky. Pôžičky bez dokladovania príjmu, keďže patria do skupiny tzv. rýchlych pôžičiek, majú obmedzenú výšku do 350 € a dobu splatnosti maximálne 31 dní.

 • bez preukazovania účelu

Spoločným znakom pre väčšinu nebankových pôžičiek je to, že pri nich žiadateľ nemusí preukazovať účel použitia poskytnutej pôžičky. Je úplne jedno, či si chcete zrekonštruovať kuchyňu alebo kúpiť nové auto. Nebankové spoločnosti nepožadujú, aby ste im zdokladovali použitie peňazí, v čom je ich ďalší rozdiel v porovnaní s bankami.

 • bez ručiteľa

Pri nebankových pôžičkách nepotrebujete ručiteľa, čiže osobu, ktorá by sa zaviazala, že v prípade nesplácania Vašej pôžičky, uhradí poskytovateľovi pôžičky Váš dlh. Ručenie je v oblasti nebankových pôžičiek len výnimočné. Môže nastať pokiaľ by veriteľ išiel do nadmerného rizika, napr. v prípade ak by ste žiadali o rýchlu pôžičku na 5 000 € bez registra. Vtedy by ste museli ručiť svojou nehnuteľnosťou, jednalo by sa o tzv. americkú pôžičku.

Okrem výhod prinášajú nebankové pôžičky aj riziká, ktoré treba dôkladne zvážiťRiziká nebankových pôžičiek

Po vykreslení mnohých výhod nebankových pôžičiek je potrebné spomenúť i riziká, s ktorými sa určite stretnete pri žiadosti o pôžičku.

 • vyššie úroky ako u bankových úverov

Výška úrokov je len prvý problém, s ktorým sa môžete stretnúť pri nebankových pôžičkách. Vyššia úroková sadzba ako u bankových úverov je výsledkom benevolentnejších podmienok pri schvaľovaní pôžičiek. Nebankové spoločnosti nemajú dostatočnú možnosť overiť si bonitu klienta a preto je pre nich poskytovanie pôžičiek rizikové. Aby eliminovali výšku rizika, nastavia vyššie úroky, vďaka ktorým sa miera ich rizika zmenšuje. Samozrejme je potrebné vopred poznať presnú výšku úrokov a RPMN (ročnú percentuálnu mieru nákladov), aby ste vedeli akú konečnú sumu za poskytnutie pôžičky zaplatíte.

 • nutnosť dôkladne si preštudovať zmluvné podmienky

Ak ste už nebankovú spoločnosť požiadali o pôžičku a tá Vám ju schválila, nastal najvhodnejší čas si dôkladne preštudovať všetky zmluvné podmienky. Nedajte sa odradiť tým, že na Vás bude ich obchodný zástupca tlačiť, aby ste to podpísali čím skôr alebo že bude niečo v zmluve uvedené malými písmenami. I keď podľa Občianskeho zákonníka by takéto zmluvy nemali byť platné. Dôležité je oboznámiť sa so všetkými podmienkami, pretože v prípade problémov by Vás neznalosť týchto informácií z pohľadu zákona neospravedlňovala.

 • skryté poplatky

Niektoré nebankové spoločnosti si účtujú skryté poplatky za vedenie pôžičky. Tieto poplatky nie sú uvedené nikde v zmluve a rovnako ani v ich obchodných podmienkach. Dozviete sa o nich až vtedy, keď je potrebné ich zaplatiť. Preto sa vopred informujte o konečnej sume, ktorú budete musieť uhradiť za pôžičku a všetky poplatky s ňou súvisiace.

 • vysoké sankcie v prípade nesplácania pôžičky

Pri splácaní pôžičky sa môžete dostať do situácie, keď nebudete mať dostatok peňazí na uhradenie splátky. V tom prípade je potrebné včas kontaktovať poskytovateľa pôžičky a dohodnúť si s ním úpravu splátkového kalendára. To najhoršie čo môžete urobiť je, že neuhradenie splátky nebudete vôbec riešiť. Vtedy hrozí, že i malá pôžička Vás môže stáť niekoľko násobne viac, keďže sa pôvodná suma navýši o penále. Tie sa pohybujú rádovo v stovkách eur. V extrémnom prípade sa dlžoba posunie do kompetencie exekútorovi, ktorý má oprávnenie siahnuť Vám na majetok alebo na strechu nad hlavou. Z toho dôvodu si už pred podaním žiadosti o pôžičku zrátajte, či ju budete môcť načas splatiť.

 • neoverené nebankové spoločnosti

Problém neoverených nebankových spoločností robí starosti aj samotným nebankovkám. Pretože klienti vnímajú celý nebankový sektor a preto, keď zachytia referencie o nepoctivej nebankovej spoločnosti, hneď vnímajú všetky nebankové spoločnosti negatívne. Nie je nutné hádzať všetky nebankovky do jedného vreca. Existujú overené nebankové spoločnosti, za všetky môžeme spomenúť Cetelem, Provident, Home Credit, či Slovenská požičovňa. Pri nebankovej pôžičke od nich by ste sa nemali obávať žiadnych problémov. Ak chcete požiadať o pôžičku nejakú inú, overte si ju vopred na internete, či už na rôznych diskusných fórach alebo stránkach ich poskytovateľov. Dobrým signálom o dôveryhodnosti nebankovky je aj udelenie licencie od Národnej banky Slovenska. Zoznam udelených licencií nájdete na stránke NBS.

Teraz by ste mali byť schopní zistiť, ponuka ktorej nebankovej spoločnosti je pre Vás tá najlepšia. Zároveň by ste nemali mať problém odhaliť prípadne riziká, s ktorými sa pri nebankových pôžičkách môžete stretnúť.

Pôžičky online bez nachytávok

Necestujte zbytočne do pobočiek bánk a nebankových spoločností, vybavte pôžičku onlineVybavovanie pôžičky online patrí v súčasnej dobe k najrozšírenejšiemu spôsobu žiadania o pôžičku. Čo to vlastné znamená? Online pôžička je pôžička, ktorú si jednotlivec dokáže vybaviť rýchlo v pohodlí domova, ak má prístup na internet. Rovnako musí spĺňať isté kritéria, ktoré si určuje každý poskytovateľ. Všeobecným kritériom je byť plnoletý. Pôžičky online sú dostupné pre každého. Ponúkajú ich bankové, ale aj nebankové subjekty. Pôžičky cez internet dokážu obohatiť váš bankový účet o vysoké sumy, presahujúce aj 30 000 eur. Pôžičky online obsahujú zoznam drvivej väčšiny sprostredkovateľov pôžičky online, ktoré sú priehľadne postavené vedľa seba a obsahujú zreteľný a jednoznačný popis každého poskytovateľa, ktorý vám pomôže si vybrať tú správnu online pôžičku.

Online pôžičky nemožno nejakým spôsobom zovšeobecniť, pretože zahŕňajú viacero typov. Požiadať môžete o rýchle pôžičky online, pôžičky online ihneď na účet alebo klasické pôžičky online. Viac o každom type sa dočítate nižšie.

Je online pôžička naozaj vybavovaná len cez internet?

Jednotlivé postupy rôznych sprostredkovateľov pôžičky online sa rozlišujú. Jedni sú spätí čisto len s internetom, to znamená, že pôžička online sa skutočne vybavuje len elektronickou komunikáciou. Iným poskytovateľom online pôžičky zas nestačí vybavovanie pôžičky cez internet, ale požadujú telefonické potvrdenie žiadosti, poprípade pošlú pracovníka danej spoločnosti, aby vás navštívil, možno aj trošku preveril, no v prvom rade, aby vás oboznámil o podmienkach alebo ďalších krokoch.

Výhody pôžičky online

 1. anonymita

Prvou dôležitou stránkou online pôžičky je jej anonymita. To znamená, že nemusíte osobne chodiť buď do banky, za rodinou alebo kamarátmi a prosiť o peniaze, kde vás všetci vidia. Online pôžička je úžasný spôsob žiadania a získania peňazí bez toho, aby o tom niekto tušil. Žiadať o ňu môžete aj o polnoci z vašej postele.

 1. Na vypísanie online žiadosti Vám netreba veľa času, dá sa to stihnúť aj do 5 až 10 minút.rýchlosť

Ďalším charakteristickým znakom pôžičky online je rýchlosť vypísania žiadosti, rýchlosť preskúmania ako aj snaha poskytovateľov doručiť vám peniaze čo najrýchlejšie možne.

Nezáväznú online žiadosť môžete vypísať aj pomalým tempom do 10 minút. V prípade pôžičky online ihneď na účet bude vaša žiadosť preskúmaná za čo najkratší čas (niekoľko minút), aby vám peniaze mohli byť na účet odoslané do max. 10 minút. U iných typov pôžičky cez internet možno čakať dlhší schvaľovací proces, ako aj doručenie peňazí, max. však 72 hodín, čo je v konečnom dôsledku stále rýchla služba.

 1. žiadosť vyplniteľná kdekoľvek

Neposlednou výhodou pôžičky online je, že žiadosť môžete vyplniť a poslať hocikedy a hocikde, za predpokladu, že máte prístup na internet.

 1. pôžičky bez registra online, pôžička bez dokladovania príjmu online, pôžičky pred výplatou online

Jednou z hlavných výhod online pôžičky je, že sú dostupné bez registra, bez dokladovania príjmu, či pred výplatou.

a, Pôžičky bez registra online: na trhu sú to hlavne nebankové subjekty, ktoré poskytujú pôžičky bez registra online. Vyhľadávači týchto pôžičiek online sú osoby, ktoré už prišli do styku s pôžičkovými inštitúciami, a teda sa ocitli v zozname dlžníkov. Ak svoje splátky nesplácali resp. nesplácali včas, k neutrálnemu zápisu bol pridaný negatívny záznam, na ktorý prihliadajú všetky bankové spoločnosti, poprípade aj nebankové, ktoré poskytujú vysoké sumy. Pôžičky bez registra online majú na slovenskom trhu veľké zastúpenie.

b, Pôžička bez dokladovania príjmu online je vyhľadávaná tými, ktorí majú buď nízky plat alebo pravidelnú mesačnú mzdu vôbec nemajú. Je na mieste obava z toho, že kvôli tomuto faktu im nebude pôžička online schválená. Pôžičky bez dokladovania príjmu online je taký druh online pôžičiek, ktoré nepožadujú dokladovanie príjmu, ani potvrdenie od zamestnávateľa.

c, Pôžičky pred výplatou online sú tu pre tých, ktorí sú síce zamestnaní, majú pravidelný mesačný príjem, ale posledné dni sa vyskytli udalosti, ktoré narušili ich finančnú situáciu a tak boli nútení obrátiť sa online pôžičku, ktorá sa zaručuje rýchlym doručením peňazí na účet. Pôžičky pred výplatou online sú väčšinou splatné do dňa, kedy vám príde výplata na účet.

Existuje viacero typov online pôžičiek, zvážte ktorá je pre Vás ta najvýhodnejšiaOnline pôžička a jej typy

 1. pôžičky online ihneď na účet: poskytujú sumu do 350 eur. Peniaze sú na váš účet doručené do 10 minút od schválenia žiadosti, ktoré trvá tiež len minimálnu dobu. Doba splatnosti je u rôznych poskytovateľov rôzna, pohybuje sa od 5 do 31 dní. Pôžičky online ihneď na účet sú poskytované nebankovými spoločnosťami.
 2. rýchle pôžičky online: poskytujú sumu do 8 000 eur. Žiadosť môže byť v porovnaní s pôžičkami online ihneď na účet posudzovaná dlhšie, ako aj doručovanie peňazí na účet (do 72 hodín). Doba splatnosti závisí od výšky požičanej sumy, vo všeobecnosti od 5 dní do 84 mesiacov. Rýchle pôžičky online poskytujú hlavne nebankové subjekty, no aj niektoré bankové.
 3. klasické pôžičky online: v súčasnej dobe môžete online požiadať aj o vyššie sumy, a to priamo bankové spoločnosti. Online žiadosti sú väčšinou limitované, čo sa žiadanej sumy týka. Treba počítať s tým, že čím vyššiu sumu požadujete, tým viac dokumentov budete musieť dokladovať (príjem, účel, skúma sa aj register dlžníkov, ručenie nehnuteľnosťou …). Doba splatnosti je niekoľko mesiacov až rokov. Schvaľovací proces trvá dlhšie, pretože sa poskytovatelia snažia preveriť vami doložené informácie, a rovnako aj doručenie peňazí na účet môže byť zdĺhavejšie, hlavne v prípade bankových subjektov.

Doba splatnosti sa aj u online pôžičiek určuje na základe vašich požiadaviek. V prípade, že vaše požiadavky nie sú v súlade s podmienkami jednotlivých poskytovateľov pôžičky online, bude vám navrhnutá iná doba splatnosti. Ak však nebudete mať peniaze na splatenie vašej online pôžičky, kontaktujte sprostredkovateľa a pekne ho požiadajte o posunutie splátky. Môže sa stať, že tento krok bude buď spoplatnený fixným poplatkom alebo prirátaný ku koncovému úroku, ktorý je už aj tak pri online pôžičkách, v porovnaní s bankovými pôžičkami, o čosi vyšší.

Ak ste sa rozhodli urobiť prieskum iných poskytovateľov pôžičiek cez internet, buďte opatrný a licenciu menej známych si overujte na oficiálnej stránke Národnej banky Slovenska. Viac o pôžičkách online sa dočítate aj na anglickej Wikipedii.

Tesco pôžička

Tesco vo svojich obchodoch ponúka aj finančné služby, predovšetkým veľmi výhodné pôžičkySpoločnosť Tesco je známym obchodným reťazcom so zastúpením po celom Slovensku. Okrem spotrebného tovaru však ponúka aj iné produkty, ako sú Clubcard kreditné karty, pôžičky v hotovosti, splátkový predaj či poistenie (v spolupráci s Generali Slovensko). Tesco finančné služby (Tesco Personal Finance) fungujú v Spojenom kráľovstve od roku 1997, kedy ešte neboli úplne samostatní. Neskôr odkúpili podiel od Royal Bank, čo im zabezpečilo samostatnosť s oficiálnym názvom Tesco Bank. To im umožnilo posúvať sa ďalej a v roku 2008 prišli Tesco finančné služby na Slovensko, kde kolaborujú s nemenej známou spoločnosťou Home Credit. My sa budeme primárne sústrediť na hotovostné Tesco pôžičky.

Tesco pôžička

Tesco pôžička je jeden z najvyhľadávanejších sprostredkovateľov pôžičiek. Aké sú teda jej plusy?

Tesco pôžička od vás nepožaduje poplatky za vybavenie pôžičky ani za vedenie účtu. Dokonca nič neplatíte v prípade, že by ste vašu pôžičku Tesco chceli splatiť skôr. Ani nemusíte dokladovať účel využitia Tesco pôžičky. Ak ste majiteľom klubovej karty Clubcard, za každú zaplatenú splátku získate až 30 bodov! (tieto body sa na konci mesiaca prerátavajú na zľavové kupóny, ktoré môžete neskôr pri vašom nákupe v Tescu využiť).

Tesco pôžička vám zabezpečí financie od 800 eur až do 16 000 eur (v špeciálnych prípadoch, bežne ide o sumy do 5 000 eur). Splátkový kalendár si viete dohodnúť s poradcom. Splácať je možné už od 21 eur mesačne. Vyhodnotenie žiadosti prebieha na počkanie. Podľa toho, kam chcete, aby bola vaša Tesco pôžička doručená, si môžete vybrať buď doručenie na váš účet alebo poštovou poukážkou. Peniaze vám budú zaslané do 2 pracovných dní.

Ak vaša žiadosť o Tesco pôžičku bola schválená, bude potrebné doložiť nasledujúce dokumenty: potvrdenie o výške príjmu (napr. výpisy z účtov, daňové priznanie, výmer dôchodku, …); doklad o plnoletosti (že máte viac ako 18 = OP); aktuálny výpis z bankového účtu; pevná telefónna linka do zamestnania (dôchodcovia svoje telefónne číslo, podnikatelia mobilné číslo s mesačným paušálom)

O Tesco pôžičku môžete požiadať mnohými spôsobmi, najjednoduchšie je vyplniť online formulárAko možno o Tesco pôžičku požiadať?

Môžete tak urobiť prostredníctvom Tesco finančných služieb alebo telefonicky.

 1. Tesco finančné služby

Skoro v každej budove obchodnej spoločnosti Tesco, môžete využiť Tesco finančné služby, ktoré vám zabezpečia poradenstvo v prípade, že vás Tesco pôžička upútala a chceli by ste vedieť niečo viac. Tesco finančné služby majú v súčasnosti zastúpenie v 54 slovenských mestách.

Tesco otváracie hodiny

Tesco otváracie hodiny sa líšia od otváracích hodín Tesco finančných služieb. To znamená, ak je nejaká prevádzka Tesco otvorená nonstop, tak nemožno očakávať, že Tesco finančné služby budú permanentne v pozore. Väčšinou ide o obyčajnú pracovnú dobu, ktorá začína približne o 9:00 a končí o 17:00. Vo veľkých mestách sú vám Tesco finančné služby k dispozícii od 8:00 do 20: 00.

Ak má nejaká predajňa otvorené informačné centrum aj v noci, možno by vám vedeli poradiť aj tam, ak by ste peniaze potrebovali naozaj urgentne. No nemožno sa na to 100% spoliehať.

 1. Tesco pôžičku môžete vybaviť aj priamo cez telefónTelefonické vybavenie Tesco pôžičky

Ak vám osobné stretnutie nevyhovuje, bez problémov sa môžete obrátiť na telefonického operátora zákazníckeho servisu na čísle 0850 003 777 v pracovných dňoch od 8:00 – 18:00. Poprípade priame sprostredkovanie Tesco pôžičky vybavíte na telefónnom čísle 0850 333 850 od 8:00 do 20:00.

Výhodou telefonického vybavenia Tesco pôžičky je jej bezplatné vybavenie, ako aj bezplatné predčasné splatenie. V porovnaní s priamou návštevou Tesco finančných služieb máte k dispozícii menšiu sumu na požičanie, a to od 800 do 5 000 €. Ďalšou výhodu tohto spôsobu je, že nepotrebujete ručiteľa.

Ak nemáte na vašom telefónnom čísle dostatok kreditu alebo len jednoducho nechcete zbytočne míňať peniaze, stačí vám online vypísať kontaktný formulár a pracovníci Tesco vás skontaktujú, keď vám to bude vyhovovať.

Ak si chcete vybaviť vašu Tesco pôžičku po telefóne, majte nachystané nasledujúce doklady: 2 doklady totožnosti (OP, vodičský preukaz, rodný list, …). Ak ste zamestnanec alebo živnostník, prichystajte si údaje o svojom zamestnávateľovi či podnikania – presný názov, adresu, telefónne číslo na pevnú linku príp. mobilný telefón a IČO.

 1. Tesco pôžička online?

Tesco pôžička online nie je dostupná. Online máte k dispozícii kontaktný formulár, do ktorého treba zadať o akú sumu žiadate (do 5 000 eur), vaše meno, priezvisko, rodné číslo, telefónne číslo, e-mail, vašu adresu a rovnako aj to, kedy chcete, aby vás pracovník Tesca kontaktoval. Po odoslaní týchto údajov vám niekto kompetentný zavolá a telefonicky sa dohodnete na podmienkach, prípadne vám daný pracovník odpovie na vaše otázky.

Kalkulačka

Priamy online spôsob vybavenie neexistuje, a tak Tesco pôžička nemá k dispozícii ani kalkulačku. Jednotlivé potrebné údaje, ako sú výška úrokov či doba splatnosti požičanej sumy, sa dozviete po rozhovore s pracovníkom Tesco finančné služby.

Každá žiadosť je posudzovaná individuálne. Čo môžeme s istotou aj bez kalkulačky povedať, je, že zvoliť si môžete sami, ako dlho chcete Tesco pôžičku splácať. Na výber máte od 12 do 84 mesiacov. Presnú úrokovú sadzbu nepoznáme (môže sa pohybovať okolo 16%).

Pre viac informácii o pôžičke Tesco kontaktujte pracovníkov Tesco finančných služieb. Prípadne si pozrite ako to funguje v zahraničí.