Kúpno-predajná zmluva na auto

Kúpno-predajná zmluva je dôležitým dokumentom, ktorým sa overuje kúpna cena, predajné podmienky a vlastníctvo motorového vozidla. Tento dokument je nevyhnutným krokom pri kúpe alebo predaji auta medzi dvoma stranami a zaručuje, že obe strany sa dohodli na všetkých podmienkach.

V tomto článku sa pozrieme na to, čo všetko by mala kúpno-predajná zmluva na auto obsahovať a ako ju správne vyplniť.

Čo by mala obsahovať kúpno-predajná zmluva na auto?

Kúpno-predajná zmluva na auto by mala obsahovať nasledujúce informácie:

 1. Údaje o vozidle: Zmluva by mala obsahovať všetky dôležité informácie o vozidle, ako je napríklad značka, model, rok výroby, typ karosérie, počet najazdených kilometrov a registračné číslo.
 2. Údaje o predajcovi a kupujúcom: Zmluva by mala obsahovať údaje o predajcovi, ako je jeho meno a adresa, rodné číslo alebo IČO. Taktiež by mali byť uvedené údaje o kupujúcom, ako je jeho meno a adresa, rodné číslo alebo IČO.
 3. Kúpna cena a platobné podmienky: V zmluve by mala byť uvedená kúpna cena a platobné podmienky, ako sú napríklad spôsob platenia a termín platenia.
 4. Podmienky predaja: V zmluve by mali byť uvedené všetky podmienky predaja, ako sú napríklad stav vozidla, prípadné záruky, dodávka kľúčov a dokladov, ako je STK, EK a TP.
 5. Záruky a servis: Ak sa predávajúci zaväzuje poskytnúť nejaké záruky alebo servis, mali by byť uvedené v zmluve.
 6. Podpisy a dátum: Kúpno-predajnú zmluvu musia podpísať obidve strany, predajca a kupujúci, a musí byť uvedený presný dátum.

Ako správne vyplniť kúpno-predajnú zmluvu na auto?

Pri vyplňovaní kúpno-predajnej zmluvy na auto je dôležité dodržiavať niekoľko základných pravidiel:

 1. Použite kvalitný formulár: Vyhľadajte si kvalitný formulár kúpno-predajnej zmluvy na auto. Existuje množstvo vzorových zmlúv na internete, ktoré sa dajú použiť ako šablóna. Je dôležité si vybrať formulár od dôveryhodného zdroja.
 2. Zapíšte všetky relevantné informácie: Kúpno-predajná zmluva by mala obsahovať všetky relevantné informácie o vozidle, predajcovi a kupujúcom. Akýkoľvek dôležitý údaj, ktorý chýba, by sa mal doplniť pred podpisom zmluvy.
 3. Presne vyjadrite podmienky predaja: Podmienky predaja by mali byť v kúpno-predajnej zmluve presne vyjadrené. Musia byť v súlade s platnými zákonmi a dodržiavať všetky požiadavky súvisiace s predajom vozidla.
 4. Nezabudnite na podpisy a dátum: Po vyplnení všetkých relevantných informácií je dôležité zmluvu podpísať obidvoma stranami a uvedomiť si presný dátum. Podpisy by mali byť rovnaké, ako sú uvedené v dokladoch totožnosti.
 5. Overte zmluvu notárom: Ak je to možné, je dobré zmluvu overiť notárom. To poskytuje väčšiu právnu istotu a zaručuje, že všetky podmienky sú v súlade s platnými zákonmi.

Kúpno-predajná zmluva je dôležitým dokumentom pri kúpe alebo predaji auta. Obsahuje všetky dôležité informácie týkajúce sa vozidla, predajcu a kupujúceho. Je dôležité zabezpečiť, aby boli všetky informácie v zmluve správne a aby zmluva bola v súlade s platnými zákonmi. Ak máte akékoľvek pochybnosti alebo otázky, môžete sa poradiť s notárom alebo advokátom, ktorý vám pomôže s vyplnením a overením kúpno-predajnej zmluvy.

Splnomocnenie na prepis auta

Prepisovanie auta môže byť zložitou a časovo náročnou úlohou, ktorá sa však môže stať nevyhnutnosťou v rôznych situáciách, ako je napríklad predaj vozidla alebo zmena majiteľa. Ak sa nachádzate v situácii, kedy nie ste schopný splniť túto úlohu osobne, existuje možnosť zvoliť si splnomocnenca, ktorý to za vás urobí. V tomto článku sa pozrieme na to, čo je splnomocnenie na prepis auta a ako ho môžete získať.

Čo je splnomocnenie na prepis auta?

Splnomocnenie na prepis auta je právny dokument, ktorý umožňuje inej osobe, aby vás zastupovala pri prepise auta. Tento dokument je dôležitým prvkom, ktorý vám umožňuje predať alebo kúpiť vozidlo bez nutnosti byť fyzicky prítomný pri prepise. Splnomocnenie sa musí vyhotoviť písomne a musí byť notársky overené. Na splnomocnenie sa musí uviesť meno a adresu majiteľa vozidla a tiež meno a adresu splnomocnenca. Okrem toho musí byť v splnomocnení uvedený presný dátum, kedy bola dohoda o splnomocnení uzavretá.

Ako získať splnomocnenie na prepis auta?

Splnomocnenie na prepis auta si môžete získať týmito spôsobmi:

 1. Zhotovenie splnomocnenia u notára: Najjednoduchším a najbezpečnejším spôsobom je získať splnomocnenie na prepis auta u notára. Notárské overenie zaručuje, že dokument je platný a právoplatný, a tým pádom je splnomocnenie záväzné pre všetky strany.
 2. Zhotovenie splnomocnenia na pošte: Ak nemáte čas alebo príležitosť navštíviť notára osobne, môžete získať splnomocnenie aj na pošte. Je však dôležité si overiť, či konkrétna pobočka pošty ponúka túto službu.
 3. Zhotovenie splnomocnenia u advokáta: Inou možnosťou je získať splnomocnenie od advokáta. Aj v tomto prípade sa však odporúča zvoliť si advokáta, ktorý má skúsenosti s týmto druhom dokumentov a môže vám poradiť.
 4. Zhotovenie splnomocnenia online: S rozvojom internetu sa stáva stále obľúbenejšou možnosťou získať splnomocnenie online. Existujú rôzne internetové služby, ktoré umožňujú zhotovenie notárskeho overenia a následne vám splnomocnenie zašlú poštou alebo e-mailom.

Ako správne vyplniť splnomocnenie na prepis auta?

Splnomocnenie na prepis auta musí obsahovať nasledujúce údaje:

 1. Údaje majiteľa vozidla: Musí byť uvedené meno a adresa majiteľa vozidla.
 2. Údaje splnomocnenca: Musí byť uvedené meno a adresa splnomocnenca.
 3. Účel splnomocnenia: V splnomocnení musí byť uvedený účel, pre ktorý je splnomocnenie udelené.
 4. Dátum splnomocnenia: Musí byť uvedený presný dátum, kedy bola dohoda o splnomocnení uzavretá.
 5. Podpisy: Na splnomocnenie musia byť podpísané obe strany – majiteľ vozidla a splnomocnenec.

Je dôležité dávať pozor na to, aby boli všetky údaje v splnomocnení správne a presné, inak môže byť splnomocnenie neplatné.

Splnomocnenie na prepis auta je dôležitým dokumentom, ktorý umožňuje inému človeku, aby vás zastupoval pri prepise vozidla. Je dôležité, aby bolo splnomocnenie notársky overené a obsahovalo všetky potrebné údaje, aby bolo platné a právoplatné. Existuje viacero spôsobov, ako získať splnomocnenie na prepis auta, a je dôležité zvoliť si ten najvhodnejší pre vaše potreby. Ak máte akékoľvek pochybnosti alebo otázky, môžete sa obrátiť na notára alebo advokáta, ktorý vám poradí a pomôže s vytvorením správneho splnomocnenia.

PZP pre nákladný automobil

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je dôležitou súčasťou jazdy na cestách pre všetkých majiteľov vozidiel. To platí aj pre majiteľov nákladných automobilov, či už ide o nákladné autá alebo kamióny, ktoré sú často využívané v rôznych odvetviach priemyslu. V tomto článku sa pozrieme na dôležitosť PZP pre nákladné automobily a na to, čo treba zvážiť pri jeho výbere.

Dôležitosť PZP pre nákladné automobily

PZP pre nákladné automobily je povinné a musí ho mať každý majiteľ vozidla, aby mohol legálne jazdiť na cestách. Poistenie poskytuje ochranu pred finančnými stratami, ktoré môžu vzniknúť pri nehode alebo inej škode na vozidle. Pri nákladných automobiloch sú tieto straty často veľké, pretože môže ísť o drahé vozidlá s veľkou nosnosťou a vysokými nákladmi na prevádzku.

Okrem základnej ochrany proti finančným stratám môže PZP pre nákladné automobily zahŕňať aj krytie zodpovednosti za škody spôsobené tretím stranám a krytie nákladov na opravy vozidla v prípade škôd spôsobených prirodzenými živelnými udalosťami, ako sú napríklad blesky, zrázy alebo povodne.

Čo treba zvážiť pri výbere PZP pre nákladné automobily

 1. Rozsah krytia: Rozsah krytia PZP pre nákladné automobily môže byť rôzny v závislosti od požiadaviek majiteľa vozidla a odvetvia, v ktorom vozidlo pracuje. Pri výbere PZP pre nákladné automobily treba zvážiť, aký rozsah krytia je pre vaše potreby najvhodnejší a ktoré riziká sú pre vás najväčšie.
 2. Cena: Cena PZP pre nákladné automobily môže byť vysoká, preto je dôležité porovnať ponuky od rôznych poisťovní a nájsť najlepšiu kombináciu ceny a krytia.
 3. Výška poistného plnenia: Pri výbere PZP pre nákladné automobily treba zvážiť aj výšku poistného plnenia, teda maximálnu sumu, ktorú poisťovňa zaplatí v prípade škody. Vyššie poistné plnenie môže znamenať vyššiu cenu poistenia, ale zároveň aj väčšiu ochranu pred finančnými stratami v prípade vážnejšej nehody alebo škody.
 4. Doba trvania poistenia: Doba trvania PZP pre nákladné automobily môže byť rôzna, od krátkej dočasnej zmluvy po viacročné poistenie. Pri výbere PZP treba zvážiť, akú dobu trvania si želáte a či máte záujem o dlhodobé zmluvy s väčšou stabilitou.
 5. Voliteľné krytie: Niektoré poisťovne môžu ponúkať aj voliteľné krytie v rámci PZP pre nákladné automobily, napríklad krytie škôd na náklade alebo poistné krytie pre vodiča a cestujúcich.

Pri výbere PZP pre nákladné automobily je dôležité zvážiť všetky tieto faktory a nájsť najlepšiu kombináciu ceny a krytia, ktorá bude zodpovedať vašim potrebám a požiadavkám.

PZP pre nákladné automobily je dôležitým prvkom ochrany pre majiteľov týchto vozidiel a ich prevádzkovateľov. Okrem základného krytia proti finančným stratám môže PZP pre nákladné automobily zahŕňať aj krytie zodpovednosti za škody a krytie škôd spôsobených prirodzenými živelnými udalosťami. Pri výbere PZP treba zvážiť rôzne faktory, ako je rozsah krytia, cena, výška poistného plnenia, doba trvania poistenia a voliteľné krytie, aby sa našla najlepšia možná ochrana pre vozidlo a jeho prevádzkovateľa.

Ako overiť platnosť svojho PZP

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutné pre všetkých majiteľov vozidiel na Slovensku. Ak vlastníte vozidlo, musíte mať platné PZP, aby ste mohli jazdiť po cestách. Avšak, ako môžete overiť platnosť svojho PZP a uistiť sa, že ste krytí v prípade nehody? V tomto článku sa pozrieme na niekoľko spôsobov, ako overiť platnosť svojho PZP.

1. Kontrola papierov

Najjednoduchší spôsob, ako overiť platnosť svojho PZP, je zkontrolovať papierovú zmluvu od poisťovne. V dokumentácii by mali byť uvedené dátumy platnosti a informácie o krytí. Ak si nie ste istí, či je vaša zmluva stále platná, kontaktujte svoju poisťovňu alebo svojho poisťovacieho agenta a požiadajte ich o informácie.

2. Online overenie

Väčšina poisťovní poskytuje možnosť online overenia platnosti PZP. Tento spôsob je veľmi jednoduchý a rýchly. Stačí zadať registračné číslo vozidla na webovej stránke poisťovne a systém vám poskytne informácie o platnosti poistenia. Táto možnosť je výhodná, pretože môžete overiť platnosť svojho PZP kedykoľvek a kdekoľvek, ak máte prístup k internetu.

3. Mobilná aplikácia

Niektoré poisťovne poskytujú aj mobilné aplikácie, ktoré umožňujú overenie platnosti PZP priamo z mobilného zariadenia. Stačí stiahnuť aplikáciu od svojej poisťovne a zadať registračné číslo vozidla. Mobilná aplikácia je užitočná pre tých, ktorí často cestujú a potrebujú prístup k svojim informáciám o poistení kedykoľvek a kdekoľvek.

4. Overenie na polícii

Ak si nie ste istí, či je vaše PZP stále platné, môžete kontaktovať políciu a požiadať ich o overenie. Policajt by mal mať prístup k databáze platných poistiek a môže vám poskytnúť informácie o platnosti vašej poistnej zmluvy.

Overenie platnosti svojho PZP je dôležité pre zabezpečenie ochrany a bezpečnosti na cestách. Môžete si overiť platnosť svojho PZP jednoduchými spôsobmi, ako napríklad kontrolou papierovej zmluvy od poisťovne, online overením na webovej stránke poisťovne, použitím mobilnej aplikácie od poisťovne alebo požiadanie o overenie na polícii. Dôležité je overiť platnosť PZP pred každou cestou a prípadne si včas zabezpečiť nové poistenie, ak zistíte, že vaša zmluva už nie je platná.

Viac na: https://www.skp.sk/

Cestovné poistenie: Ako chrániť seba a svoje veci počas cestovania

Plánovanie dovolenky alebo služobnej cesty zahŕňa mnoho detailov a jedným z najdôležitejších z nich je zabezpečenie cestovného poistenia. Cestovné poistenie chráni cestujúcich pred neočakávanými udalosťami, ako sú zranenia, choroby alebo strata vecí. V tomto článku sa pozrieme na kľúčové prvky cestovného poistenia a na to, ako si vybrať najlepšie poistenie pre vaše potreby.

Rozsah krytia cestovného poistenia

 1. Lekárska starostlivosť: Lekárska starostlivosť je jedným z najdôležitejších aspektov cestovného poistenia. Pokrýva náklady na lekárske ošetrenie a lieky počas cesty, a to vrátane prípadnej hospitalizácie, ambulantnej starostlivosti alebo návratu do vlastnej krajiny pre liečbu. Okrem toho môže poistenie pokrývať aj náklady na zubné ošetrenie a iné neodkladné zdravotné služby.
 2. Strata alebo poškodenie vecí: Cestovné poistenie môže kryť aj stratu alebo poškodenie vecí, ako sú batožina, elektronika alebo šperky. Tento druh krytia môže byť užitočný, ak cestujete s cennými predmetmi, ale aj v prípade, že sa vaša batožina stratí alebo oneskorenie letu spôsobí neplánované náklady na nákup oblečenia a iných nevyhnutných vecí.

Dôležité faktory pri výbere cestovného poistenia

 1. Typ cesty a destinácia: Cestovné poistenie sa môže líšiť v závislosti na type cesty a destinácii. Ak plánujete dovolenku na pláži alebo lyžovačku, môžete potrebovať špeciálne poistenie, ktoré kryje tieto aktivity. Okrem toho niektoré krajiny vyžadujú od cestujúcich povinné poistenie, preto je dôležité pred cestou skontrolovať miestne zákony a predpisy.
 2. Trvanie cesty: Trvanie cesty môže ovplyvniť výšku poistného plnenia, pretože dlhšie cesty zvyčajne znamenajú vyššie riziko. Ak plánujete cestovať na dlhšie obdobie, zvážte získanie ročného poistenia, ktoré môže byť výhodnejšie ako poistenie na konkrétny pobyt.
 3. Vek a zdravotný stav: Pri výbere cestovného poistenia je dôležité zohľadniť aj vek a zdravotný stav cestujúceho. Niektoré poistenia môžu byť obmedzené vekom alebo pre existujúce zdravotné problémy, a preto je dôležité skontrolovať podmienky poistenia a zabezpečiť si krytie pre potenciálne zdravotné problémy.

Ako si vybrať cestovné poistenie

 1. Porovnávajte ponuky: Pri výbere cestovného poistenia je dôležité porovnať ponuky od rôznych poisťovní, aby ste našli najlepšiu kombináciu ceny a krytia. Pri porovnávaní ponúk nezabudnite zohľadniť aj rozsah krytia, podmienky poistenia a úroveň služieb poskytovaných poisťovňou.
 2. Zvážte dobrovoľné poistenie: Ak chcete získať ešte väčšiu ochranu, môžete zvážiť dobrovoľné poistenie, ako je napríklad havarijné poistenie vozidla alebo poistenie storna pobytu. Tieto doplnkové poistenia môžu kryť náklady na neplánované zmeny alebo zrušenie cesty a môžu viesť k vyššej úrovni ochrany.

Cestovné poistenie je dôležitou súčasťou cestovania, pretože poskytuje ochranu pred neočakávanými udalosťami, ako sú zdravotné problémy, strata vecí alebo neplánované zmeny v cestovnom pláne. Pri výbere cestovného poistenia zohľadnite faktory, ako sú typ cesty, trvanie cesty, vek a zdravotný stav cestujúceho a rozsah krytia. Porovnávanie ponúk od rôznych poisťovní a zvažovanie doplnkového poistenia môže zabezpečiť, že máte pre svoje potreby najlepšiu ochranu.

Povinné zmluvné poistenie pre prívesné vozíky: Ako chrániť svoj príves a zodpovednosť na cestách

Majitelia prívesných vozíkov, ako sú prívesy na náklad, karavany alebo prívesy na člny, by si mali byť vedomí povinnosti zabezpečiť svoje vozidlo povinným zmluvným poistením (PZP). PZP chráni majiteľov prívesných vozíkov pred finančnou zodpovednosťou za škody spôsobené tretím stranám pri dopravnej nehode. V tomto článku sa pozrieme na kľúčové aspekty PZP pre prívesné vozíky a ako si vybrať najlepšie poistenie pre vaše potreby.

Rozsah krytia PZP pre prívesné vozíky

 1. Zodpovednosť za škody: Hlavným účelom PZP pre prívesné vozíky je krytie zodpovednosti majiteľa prívesu za škody, ktoré môže spôsobiť tretím stranám, ako sú iní účastníci premávky, chodci alebo majetok. Toto zahŕňa náklady na opravu alebo náhradu poškodených vozidiel, zranenia osôb alebo škody na majetku.

Dôležité faktory pri výbere PZP pre prívesné vozíky

 1. Typ prívesného vozíka: Ceny PZP sa môžu líšiť v závislosti na type prívesného vozíka, jeho hmotnosti a účelu použitia. Napríklad poistenie pre príves na náklad môže mať inú cenu ako poistenie pre karavan. Pri výbere PZP pre váš príves zohľadnite jeho typ a použitie.
 2. Beznehodový bonus: Majitelia prívesných vozíkov, ktorí nemajú v minulosti zaznamenané nehody alebo škodové udalosti, môžu získať zľavy na PZP. Tento beznehodový bonus môže výrazne znížiť cenu poistenia, takže je dobré si uvedomiť svoju jazdnú históriu pri výbere PZP.
 3. Pripojenie k ťažnému vozidlu: PZP pre prívesný vozík je často automaticky zahrnuté v PZP ťažného vozidla, ale je dôležité skontrolovať podmienky svojho poistenia, aby ste mali istotu, že váš príves je riadne poistený. Uistite sa, že informujete svoju poisťovňu o prívese, ktorý plánujete používať s vaším ťažným vozidlom, a skontrolujte, či je zahrnutý v rozsahu krytia vášho PZP.
 4. Bezpečnostné zariadenia a opatrenia: Poisťovne môžu ponúknuť zľavy na PZP pre majiteľov prívesných vozíkov, ktorí investovali do bezpečnostných zariadení a opatrení, ako sú zámky na príves, alarmy alebo sledovacie zariadenia. Tieto opatrenia môžu znížiť riziko krádeže alebo vandalizmu a môžu viesť k nižším poistným prémiam.

Ako si vybrať PZP pre prívesný vozík

 1. Porovnajte ponuky: Pri výbere PZP pre prívesný vozík je dôležité porovnať rôzne ponuky od poisťovní, aby ste získali ten najlepší pomer ceny a krytia. Uistite sa, že porovnávate nielen ceny, ale aj podmienky, rozsah krytia a úroveň služieb poskytovaných poisťovňou. Vhodnou voľbou je PZP kalkulačka.
 2. Zvážte dobrovoľné poistenie: PZP pre prívesný vozík zabezpečuje základnú ochranu pred finančnou zodpovednosťou za škody spôsobené tretím stranám. Ak chcete získať ešte väčšiu ochranu pre váš príves, zvážte doplnenie dobrovoľného poistenia, ako je havarijné poistenie, ktoré pokrýva škody na vlastnom prívese v prípade nehôd alebo iných udalostí, ako sú krádeže či živelne pohromy.

Povinné zmluvné poistenie pre prívesné vozíky je dôležitou súčasťou ochrany majiteľov prívesov pred finančnou zodpovednosťou za škody spôsobené tretím stranám. Pri výbere PZP pre váš príves zohľadnite faktory, ako sú typ prívesu, jeho použitie, beznehodový bonus, pripojenie k ťažnému vozidlu a bezpečnostné zariadenia a opatrenia. Porovnávaním ponúk od rôznych poisťovní a zvažovaním dobrovoľného poistenia môžete získať najlepšie poistenie pre váš prívesný vozík. Pamätajte, že PZP pre prívesný vozík poskytuje základnú ochranu a je dôležité skontrolovať podmienky svojho poistenia, aby ste mali jasno v tom, aké riziká sú kryté. Pri výbere PZP je dôležité nespoliehať sa len na ceny, ale zohľadniť aj rozsah krytia a úroveň služieb poskytovaných poisťovňou.

Ak ste majiteľom prívesného vozíka, nezabudnite na jeho povinné zmluvné poistenie. Ochrana pred finančnou zodpovednosťou za škody spôsobené tretím stranám je dôležitá, pretože nehody sa môžu stať každému. Pri výbere PZP pre prívesný vozík zohľadnite faktory, ako sú typ prívesu, jeho použitie, beznehodový bonus, pripojenie k ťažnému vozidlu a bezpečnostné zariadenia a opatrenia. Porovnanie ponúk od rôznych poisťovní a zvažovanie doplnkového poistenia môže zabezpečiť, že máte pre váš príves najlepšiu ochranu.

Povinné zmluvné poistenie pre motocykle: Ako chrániť seba a svoju jazdu

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré je potrebné pre všetky motorové vozidlá, vrátane motocyklov. PZP chráni majiteľov motocyklov pred finančnou zodpovednosťou za škody spôsobené tretím stranám pri dopravnej nehode (vhodný príklad). V tomto článku sa pozrieme na kľúčové aspekty PZP pre motocykle a ako si vybrať to najlepšie poistenie pre vašu jazdu.

Rozsah krytia PZP pre motocykle

 1. Zodpovednosť za škody: Hlavným účelom PZP pre motocykle je krytie zodpovednosti majiteľa motorky za škody, ktoré môže spôsobiť tretím stranám, ako sú iní účastníci premávky, chodci alebo majetok. Toto zahŕňa náklady na opravu alebo náhradu poškodených vozidiel, zranenia osôb alebo škody na majetku.
 2. Osobné úrazy: PZP pre motocykle môže zahŕňať aj krytie nákladov spojených s liečbou a rehabilitáciou osôb zranených pri dopravnej nehode, vrátane vodiča motocykla a jeho spolujazdcov.

Dôležité faktory pri výbere PZP pre motocykle

 1. Vek a skúsenosti vodiča: Poisťovne často zohľadňujú vek a skúsenosti vodiča pri stanovovaní ceny PZP pre motocykle. Mladší a menej skúsení vodiči môžu čeliť vyšším poistným prémiam, pretože sú považovaní za vyššie riziko.
 2. Typ a výkon motocykla: Ceny PZP sa môžu líšiť v závislosti na type a výkone motocykla. Športové motocykle a motocykle s vyšším výkonom sa často považujú za väčšie riziko a môžu mať vyššie poistné prémie. Zvážte, aký typ motocykla vlastníte a aký výkon má pri výbere PZP.
 3. Bezpečnostné zariadenia a opatrenia: Poisťovne môžu ponúknuť zľavy na PZP pre majiteľov motocyklov, ktorí investovali do bezpečnostných zariadení a opatrení, ako sú imobilizéry, alarmy alebo sledovacie zariadenia. Tieto opatrenia môžu znížiť riziko krádeže alebo vandalizmu a môžu viesť k nižším poistným prémiam.
 4. Beznehodový bonus: Poisťovne často poskytujú zľavy na PZP pre motocykle v prípade, že vodič nemá v minulosti zaznamenané nehody alebo škodové udalosti. Tento beznehodový bonus môže výrazne znížiť cenu poistenia, takže je dobré si uvedomiť svoju jazdnú históriu pri výbere PZP.

Ako si vybrať PZP pre motorku

 1. Porovnajte ponuky: Pri výbere PZP pre motocykel je dôležité porovnať rôzne ponuky od poisťovní, aby ste získali ten najlepší pomer ceny a krytia. Uistite sa, že porovnávate nielen ceny, ale aj podmienky, rozsah krytia a úroveň služieb poskytovaných poisťovňou.
 2. Zvážte kombináciu s havarijným poistením: Ak chcete mať ešte lepšiu ochranu pre svoj motocykel, zvážte kombináciu PZP s havarijným poistením. Havarijné poistenie pokrýva škody na vlastnom motocykli v prípade nehôd alebo iných udalostí, ako sú krádeže či živelne pohromy. Táto kombinácia poistení vám môže poskytnúť komplexnejšiu ochranu pre vás a váš motocykel.

Povinné zmluvné poistenie je nevyhnutné pre všetkých majiteľov motocyklov a chráni ich pred finančnou zodpovednosťou za škody spôsobené tretím stranám. Pri výbere PZP pre motocykel je dôležité zohľadniť faktory, ako sú vek a skúsenosti vodiča, typ a výkon motocykla, bezpečnostné zariadenia a opatrenia, beznehodový bonus a porovnanie ponúk od rôznych poisťovní. Kombinácia PZP s havarijným poistením môže poskytnúť ešte lepšiu ochranu pre váš motocykel a pokoj mysli pri jazde.

Havarijné poistenie: Komplexná ochrana vášho vozidla

Havarijné poistenie je dobrovoľným druhom poistenia, ktorý poskytuje rozšírenú ochranu pre váš automobil nad rámec povinného zmluvného poistenia (PZP). V tomto článku sa pozrieme na to, čo havarijné poistenie zahŕňa, prečo by ste ho mali zvážiť a ako si vybrať to najvhodnejšie pre vaše potreby.

Krytie havarijného poistenia

 1. Rozsah krytia: Havarijné poistenie sa líši od PZP, pretože kryje škody na vlastnom vozidle v prípade rôznych udalostí, ako sú dopravné nehody, krádeže, požiare, živelne pohromy a vandalizmus. PZP chráni iba pred finančnou zodpovednosťou voči tretím stranám.
 2. Doplnkové služby: Niektoré poisťovne ponúkajú spolu s havarijným poistením aj doplnkové služby, ako je napríklad asistenčná služba, ktorá zabezpečuje pomoc pri poruche vozidla, odtiahnutie, prepravu po nehode alebo zabezpečenie náhradného vozidla. A to aj v prípade, ak vám nepomôže nič z povinnej výbavy vozidla na odstránenie problému.

Výhody havarijného poistenia

 1. Finančná ochrana: Hlavnou výhodou havarijného poistenia je finančná ochrana, ktorú poskytuje majiteľovi vozidla v prípade škôd na vlastnom vozidle. Bez havarijného poistenia by ste museli sami znášať náklady na opravu alebo náhradu vozidla po nehode alebo iných udalostiach.
 2. Mierumilovná alternatíva: Havarijné poistenie môže byť zaujímavou voľbou pre tých, ktorí si želajú mať pokoj mysli a väčšiu finančnú istotu. Vďaka havarijnému poisteniu viete, že v prípade nehody alebo inej udalosti budú škody na vašom vozidle pokryté, čo vám umožní sústrediť sa na iné dôležité záležitosti.

Ako si vybrať havarijné poistenie

 1. Zvážte hodnotu vášho vozidla: Pri výbere havarijného poistenia je dôležité zohľadniť hodnotu vášho vozidla, pretože to ovplyvňuje, či sa havarijné poistenie oplatí. Pre drahšie alebo staršie vozidlá môže byť havarijné poistenie menej výhodné, zatiaľ čo pre nové alebo drahé vozidlá môže byť veľmi užitočné.
 2. Porovnajte ponuky: Pred uzatvorením havarijného poistenia je dôležité porovnať rôzne ponuky od poisťovní, aby ste získali ten najlepší pomer ceny a krytia. Uistite sa, že porovnávate nielen ceny, ale aj podmienky, rozsah krytia a úroveň služieb poskytovaných poisťovňou.
 3. Zohľadnite možnosti franšízy: Franšíza je suma, ktorú musíte zaplatiť z vlastného vrecka predtým, ako poisťovňa pokryje zvyšok nákladov na opravu alebo náhradu vozidla. Vyššia franšíza môže znamenať nižšiu cenu poistenia, ale zároveň znamená, že budete musieť viac prispieť pri škodovej udalosti. Zvážte, akú franšízu si môžete dovoliť a ako by to ovplyvnilo vaše náklady na poistenie.
 4. Uzatvorte poistenie u dôveryhodnej poisťovne: Dôležitým aspektom pri výbere havarijného poistenia je voľba dôveryhodnej poisťovne. Skontrolujte si recenzie a hodnotenia poisťovní a ich reputáciu v oblasti riešenia škôd, aby ste mali istotu, že v prípade potreby vám budú poskytnuté kvalitné služby.

Havarijné poistenie je dobrovoľným druhom poistenia, ktorý poskytuje rozšírenú ochranu pre váš automobil nad rámec povinného zmluvného poistenia. Jeho hlavnou výhodou je finančná ochrana, ktorú poskytuje majiteľovi vozidla v prípade škôd na vlastnom vozidle. Pri výbere havarijného poistenia je dôležité zohľadniť hodnotu vášho vozidla, porovnať rôzne ponuky od poisťovní, zohľadniť možnosti franšízy a uzatvoriť poistenie u dôveryhodnej poisťovne.

Poistenie pre deti

Poistili ste svoje deti?Máte vo vašej rodine jedno či viac malých drobcov, ktorí každú chvíľu niečo vyparatia a vy celý čas, čo nespia, tŕpnete, čo sa opäť môže stať? Práve ak máte v domácnosti takéto živé striebra, myslíte na to, že na trhu môžete nájsť už aj poistenie pre deti. Je jasné, že nikto z rodičov si nepraje vidieť, ale ani zažiť, aby sa jeho ratolesti niečo stalo. Úrazy sa stávajú vo zvýšenej miere práve týmto malým stvoreniam, pretože chcú všetko vidieť, chytať, skúšať prípadne chutnať, čo nemusí skončiť najšťastnejšie. Ale nepríjemnosti ich môžu poskytnúť aj vtedy, ak sa poslušne, bez vyvádzania, učia. Stačí jeden chybný pohyb a môže to skončiť zlomeninou. Ide napríklad o také bežné aktivity, akými sú jazda na bicykli, lyžovanie, ale aj obyčajné hranie sa na kolotoči.

Kde ho zohnať?

Ak reálne uvažujete nad tým, žeby ste si pre svoje deti zostavili nejaké to poistenie, poradíme vám, kde by ste ho mohli zohnať tak, aby vám vyhovovalo čo najviac. Najlepšie životné poistenie pre deti nájdete na stránkach, ktoré ponúkajú porovnanie ponúk viacerých overených poisťovacích spoločností. Jednou takou stránkou je aj zivotnapoistka.sk, na ktorú sa môžete dostať ľahko a to po kliknutí na označený výraz.

Zvážte jednotlivé ponukyPorovnávajte…

Porovnanie životného poistenia pre deti na vyššie zmienenej stránke skutočne predstavuje tú najrýchlejšiu možnosť toho, ako prieskum uskutočniť bez toho, aby ste niekam chodili a okrem toho sa môžete priamo na nej poradiť s nezávislým odborným poradcom v oblasti poisťovníctva. Jeho nezávislosť vám zaručí, že odpovede budú objektívne a zamerané na vaše dobro. Nebude vás lákať na takú poisťovaciu spoločnosť, ktorá mu ponúka najvyššiu províziu z predaja, ale bude sa vás snažiť naviesť na správnu cestu, vo význame, aby ste svoje rozhodnutie detského poistenia v budúcne neoľutovali.

Porovnanie online vám okrem času ušetrí aj peniaze, pretože na základe vami zadaných základných údajov o poisťovanej osobe, vám bude zaslaná prípadne vygenerovaná osobná ponuka z viacerých spoločností, čo vám dáva možnosť si slobodne vybrať. Každá ponuka bude obsahovať aj cenové ohodnotenie daného produktu. Či chcete tú najlepšiu, najlacnejšiu, najdrahšiu, s najširším krytím, so základným pokrytím, všetko je na vás a na rozhodovanie si môžete nechať toľko času, koľko potrebujete. Najlepšie na tomto porovnaní je, že je nezáväzné, to znamená, že vás nikto nenúti si nejaké detské poistenie z ponuky okamžite zvoliť.

Poistiť či pripoistiť?

Na oko sa môže zdať, že slová sú synonymické (vyjadrujú to isté) a že je táto otázka bezpredmetná. Opak je však pravdou. Jedna predpona môže kompletne zmeniť význam výpovede. Detské poistenie znamená, že poistíte jedine tú konkrétnu neplnoletú osobu. Pripoistiť však znamená, že daná neplnoletá osoba bude zarátaná v poistke inej osoby, čiže nebude hlavným predmetom zmluvy.

Nezávislí odborní poradcovia neovplyvnení konkrétnym poisťovacími spoločnosťami by vám rozhodne poradili druhú možnosť, teda svoje potomstvo pripoistiť. Najdôležitejšie je, aby ste boli poistený vy, keďže pravdepodobne sa staráte o celkový chod rodiny a hlavne zabezpečujete všetko, čo sa týka financií. Práve vaše odrovnanie by mohlo rodinu odrovnať v horšej miere ako keby ste investovali „len“ do zmluvy na vaše potomstvo. Ak si váš drobec zlomí nohu, utrpíte jedine tým, že ho uvidíte v bolestiach. Ale ak sa niečo stane vám, čo na dlhšiu dobu pozastaví rodinný príjem, bude trpieť celá rodina a vy aj niekoľkonásobne. Aj preto sa viac odporúča, aby ste si k vášmu úrazovému poisteniu pridali aj vaše potomstvo a nevytvárali jednotlivé zmluvy.

Oplatí sa to vôbec?Oplatí sa to so sporením?

Možno ste počuli o tom, že väčšina poisťovacích spoločností ponúka možnosť uzatvoriť životné poistenie pre deti spolu so sporením. Je to však správna voľba? Vidina toho, že by vaše odrastené potomstvo mohlo v istom veku života získať vyšší obnos peňazí, aby si mohli rozbehnúť dospelácky život, je síce veľmi príjemná, no tak trošku aj pritiahnutá za uši. Sporenie sa v každom prípade oplatí, ale nie, ak to chcete urobiť v rámci produktu detského poistenia.

Urobíte lepšie, ak svoje peniaze budete buď odkladať alebo ak kontaktujete nejakú bankovú spoločnosť a otvoríte si nejaký špeciálny sporiaci účet, v ktorom je väčšia pravdepodobnosť zhodnotenia peňazí než v tomto produkte. Poisťovne si účtujú rôzne poplatky, ktoré spôsobia to, že keby ste si peniaze ukladali, pravidelne ľudovo povedané „do ponožky“, v tom istom období, akoby sa končila zmluva, by ste v nej našli viac eur, než v predmetnom sporení. Každopádne je poistenie pre deti múdrym rozhodnutím, no ak je uzatvorené spolu so sporením, tak na svojej múdrosti stráca.

Životné poistenie pre deti môže byť veľmi užitočné, ak si ho zvolíte správne, v čom vám môže pomôcť aj nezávislý poradca na nami odporúčanej stránke. Pre viac informácií o tomto produkte sa môžete obrátiť aj na túto stránku https://en.wikipedia.org/wiki/Child_life_insurance.

Zrušenie PZP a jeho výpoveď už nie je žiadny problém

Výpoveď zmluvy nie je komplikovaná

Keďže každý vlastník motorového vozidla je povinný uzatvoriť zákonné poistenie, na Slovensku je množstvo poskytovateľov tohto typu poistenia. Tým sa otvára priestor aj pre klientov, ktorí chcú nájsť to najvýhodnejšie, resp. najlacnejšie poistenie svojho vozidla. Ak už ste poistený v niektorej spoločnosti, no objavili ste pre vás výhodnejšiu ponuku, nič vám nebráni túto zmluvu vypovedať. Dôvodov na výpoveď PZP je samozrejme viac. Budeme sa im venovať viac v tomto článku. Taktiež si povieme, čo všetko je potrebné k žiadosti o výpoveď poistenia.

Dôvody výpovede a zrušenia PZP

Dôvodov na výpoveď povinného zmluvného poistenia existuje hneď niekoľko. V nasledujúcich riadkoch si ich všetky bližšie predstavíme.

 • bez udania dôvodu

V súčasnosti vás nikto nemôže donútiť, aby ste zotrvali vo vami vybranej spoločnosti, hoci ste aj podpísali zmluvu. Z akéhokoľvek dôvodu môžete od tejto zmluvy odstúpiť. Najčastejším dôvodom býva predovšetkým nevýhodná cena poistenia. Takúto výpoveď povinného zmluvného poistenia z dôvodu nevýhodnej ceny poistného môžete podať najneskôr šesť týždňov pred oficiálnym ukončením poistenia, inak by vaša žiadosť nebola akceptovaná.

Ak teda uvažujete nad zrušením poistenia, vopred si zistite všetky ponuky, aby ste našli tú najvýhodnejšiu pre vás. Ak sa vám nechce obehávať osobne jednotlivé kamenné pobočky poisťovní, dávame vám do pozornosti istú stránku. Na tejto stránke nájdete všetko čo potrebujete. Pomocou PZP kalkulačky jednoducho zistíte ponuky rôznych poskytovateľov povinného zmluvného poistenia. Stačí vyplniť jednoduchý formulár a do pár minút máte pred sebou výsledky viacerých spoločností. Teraz už viete na čom ste. Ak ste našli výhodnejšiu poistku, stačí vám už len napísať žiadosť o zrušenie PZP.

Stránka vám ušetrí čas aj tým, že nemusíte písať samy písať žiadosť o zrušenie PZP od Uzavripzp. Na odkaze nájdete vzory jednotlivých žiadostí, ktoré môžete naplno využiť. Do týchto vzorov postačí už len doplniť vaše údaje. Žiadosť je potrebné doplniť o doklad, ktorý potvrdzuje, že ste uzavreli na vaše vozidlo poistenie v inej spoločnosti. To všetko sa dozviete aj na www.uzavripzp.sk.

 • ukončenie doby poistenia

Asi najbežnejším dôvodom výpovede povinného zmluvného poistenia je to, že vaša poistná zmluva oficiálne končí. Je len na vás, či budete v poistení s vybranou poisťovňou pokračovať aj naďalej, s poisťovňou spokojný nie ste a našli ste si niekoho, kto vám ponúkol výhodnejšie poistenie. Žiadosť v tomto prípade nemusíte ani nijako dokladovať, keďže aj samotná spoločnosť si je vedomá toho, že čochvíľa platnosť vyprší.

 • zánik/zošrotovanie vozidla

Samozrejmosťou je, že o zrušenie poistenia auta, motocykla, vozíka či iného dopravného prostriedku požiadate v tom prípade, ak bolo vaše vozidlo zlikvidované, resp. zošrotované. Takúto žiadosť je potrebné doplniť o doklad, ktorý dosvedčuje likvidáciu vozidla.

 • darovanie/predaj vozidla

V súčasnosti je úplne bežný predaj ojazdených áut. Takéto auto si môžete dovoliť, aj keď nemáte vysoký príjem, keďže jeho cena je oveľa nižšia než cena nového auta. Ak ste teda vaše auto predali, mali by ste toto vozidlo z poistenia odhlásiť. Nový vlastník uzatvorí na toto auto novú poistku. Vozidlo je taktiež potrebné z poisťovne odhlásiť, ak ste ho darovali. Žiadosť budete musieť v tomto prípade dokladovať kúpnopredajnou, resp. darovacou zmluvou.

 • vyradenie vozidla z evidencie

Žiadosť o zrušenie PZP by ste mali podať aj v tom prípade, ak bolo vaše vozidlo vyradené z evidencie. Väčšinou za to môže zlý technický stav vozidla. V takomto prípade je používanie vozidla zo zákona zakázané a vy by ste si tak koledovali o pokutu. K písomnej žiadosti je potrebné pripojiť aj doklad o vyradení vozidla z evidencie.

 • krádež/odcudzenie vozidla

Nie veľmi príjemným dôvodom zrušenie PZP je odcudzenie, resp. krádež vozidla. V takom prípade čo najskôr informujte vašu poisťovňu. K žiadosti samozrejme pripojte aj doklad z policajnej správy o krádeži vozidla.

Dodržujte presný postupAko na žiadosť o zrušenie PZP?

Zrušenie povinného zmluvného poistenia auta, motocykla, vozíka či iných dopravných prostriedkov patrí v dnešnej dobe k bežným úkonom. Vypovedať takúto zmluvu je možné dvoma spôsobmi. Písomnú žiadosť o výpovedi PZP musíte na pobočku odoslať alebo osobne doručiť.

Pokiaľ si nie ste istý, ako má takáto žiadosť vyzerať a čo všetko má byť jej súčasťou, pomôcť vám môže vyššie uvedený link na stránku. Tu sa dozviete všetko podstatné o výpovedi PZP a samozrejme tam nájdete aj vzory žiadostí na jednotlivé dôvody zrušenia poistenia. Takto dokážete ušetriť množstvo času, keďže do vzoru žiadosti jednoducho už len doplníte vaše údaje. Pokiaľ z nejakého dôvodu nemôžete osobne odovzdať žiadosť, môžete tým poveriť aj inú osobu. K tomuto však budete potrebovať splnomocnenie, ktoré musí byť oficiálne notársky overené.

V každej písomnej žiadosti nesmiete zabudnúť uviesť údaje, ktoré sú na správne a rýchle spracovanie žiadosti veľmi dôležité. Vo výpovedi by mali byť uvedené nasledovné náležitosti. Na začiatok sú to údaje o osobe, ktorá chce poistenie zrušiť, teda meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne názov a sídlo spoločnosti. Ďalej nasledujú údaje o automobile, motocykle, vozíku či inom dopravnom prostriedku, ktorého poistenie chcete zrušiť, to sú továrenská značka a evidenčné číslo. Samozrejmosťou je uvedenie predmetu žiadosti, napr. Žiadosť o zrušenie povinného zmluvného poistenia č. xxx (potrebné je uviesť číslo poistnej zmluvy),  resp. Výpoveď povinného zmluvného poistenia č. xxx. Ak ste žiadateľom vy, je potrebné túto žiadosť vlastnoručne podpísať.

Taktiež by ste do tejto žiadosti mali uviesť číslo vášho bankového účtu, na ktorý vám bude zaslaný rozdiel z poistného, ktorý ste neprečerpali. To sa týka žiadostí o výpoveď, ktoré boli predčasne ukončené z dôvodu zániku vozidla, zmeny vlastníka vozidla, vyradenia vozidla z evidencie, krádeže vozidla, či z dôvodu predčasného ukončenia z rôznych dôvodov. Peniaze vám nebudú vrátené jedine ak vám končí doba poistenia. Rovnako môžete postupovať aj v prípade výpovede havarijnej poistky – cez tento link.

Online poistenie auta cez Uzavripzp

Ochráňte seba a svoj majetokChystáte sa kupovať auto alebo ste tak v nedávnej minulosti urobili? Prípadne potrebujete kúpiť prípojný vozík k autu? Alebo by ste radi vyskúšali jazdu s vetrom vo vlasoch a hľadáte pre seba motorku? V tom prípade nesmiete zabudnúť, že budete potrebovať uzatvoriť povinné zmluvné poistenie.

Povinnosť uzavrieť PZP vyplýva zo zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení. Povinné zmluvné poistenie, tiež zákonné poistenie, je poistenie zodpovednosti vozidla za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Zo zákona musí mať PZP uzatvorené každé motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo s evidenčným číslom a taktiež aj niektoré ďalšie špeciálne vozidlá, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách, ako sú napr. poľnohospodárske a priemyselné stroje. Poistenie musia mať samozrejme aj historické vozidlá.

Keďže povinnosť uzatvoriť poistenie určuje zákon, neodporúčame vám pokúšať osud a jazdiť bez PZP. Pokuty za neuzavreté PZP poistenie sa môžu pohybovať až v stovkách eur a takáto pokuta vám môže byť udelená pri náhodnej kontrole policajnej hliadky. Ešte horšie by ste dopadli, pokiaľ by ste zapríčinili dopravnú nehodu. Okrem toho, že by ste samozrejme museli zaplatiť celú škodu, ktorú ste pri nehode spôsobili, taktiež by ste museli zaplatiť aj pokutu za nerešpektovanie zákona. A tá sa môže vyšplhať k závratným sumám. Preto naozaj toto poistenie nepodceňujte.

Porovnanie PZP  online

Väčšine ľudí pravdepodobne nevyhovuje platiť drahú poistku na auto či motorku a teda hľadá čo najlacnejšiu možnosť. Preto je jasné, že sa nemôžete spoľahnúť hneď na prvú ponuku, na ktorú natrafíte. Zisťovať ponuky poskytovateľov povinného zmluvného poistenia môžete dvoma spôsobmi. Prvou možnosťou je, že obetujete svoj voľný čas a rozhodnete sa obehať všetky kamenné pobočky jednotlivých poskytovateľov osobne, vysvetlíte každému pracovníkovi zvlášť, čo konkrétne hľadáte a jednotlivé parametre daného vozidla. Takéto hľadanie najvýhodnejšej ponuky PZP je časovo veľmi vyčerpávajúce a často fyzicky nemožné, a to hlavne pokiaľ ste zamestnaný. Aby ste stihli v rámci otváracích hodín poisťovacích spoločností navštíviť v priebehu dňa viac ako jednu pobočku, nebudete si predsa vyberať z práce voľno. Takže porovnávanie ponúk by vám zabralo aj niekoľko dní.

Druhou možnosťou je využiť porovnanie zákonných poistení online. Stránka www.uzavripzp.sk vám poskytne to najlacnejšie zákonné poistenie online. Stačí si len kliknúť na označený odkaz. Uzavripzp spolupracuje s viacerými poisťovacími spoločnosťami.  Výpočet povinného zmluvného poistenia a zároveň ceny rôznych spoločností vám teda vygeneruje naraz a veľmi rýchlo, čím ušetríte množstvo času. Takéto porovnanie vám nezaberie ani 10 minút. Porovnanie ponúk povinného zmluvného poistenia na uzavripzp.sk je samozrejme nezáväzné, nikto vás nenúti okamžite si aj z tejto ponuky vybrať a poistku uzavrieť.

Okrem času vám porovnanie zákonných poistení online s Uzavripzp ušetrí aj mnoho eur. Pár eur ušetríte už len tým, že nebudete musieť míňať peniaze na dopravu do poisťovacích spoločností, hlavne ak bývate v odľahlejších častiach. No najviac ušetríte tým, že zobrazené výsledky vám hneď zobrazia aj ceny jednotlivých PZP a hneď vidíte, ktorá ponuka je skutočne najlacnejšia a najvýhodnejšia. Poistenia jedného konkrétneho typu vozidla

v rozdielnych poisťovacích spoločnostiach sa niekedy môžu líšiť až v stovkách eur.

Vyberte si vhodnejší produktFormulár na porovnanie PZP

Pri vypĺňaní formulára bude potrebné zadať nielen údaje o vozidle, ale aj niektoré údaje o majiteľovi vozidla. Čo sa týka presných informácií o vozidle, ktoré chcete poistiť, nájdete ich v technickom preukaze daného vozidla. Najprv budete musieť vyplniť mesto, v ktorom sa vozidlo v súčasnosti nachádza. Cena zmluvného poistenia býva ovplyvnená miestom, kde sa vozidlo pohybuje, pretože poisťovňa predpokladá, že na frekventovaných cestách väčších miest môže ľahšie prísť k nehode, ako keď jazdíte po miestnych menej nehodových komunikáciách. Cenu PZP taktiež ovplyvňuje účel využitia vozidla. Ďalej musíte zadať detailnejšie údaje o vozidle, ako približný počet kilometrov, ktoré najazdíte za rok, továrenskú značku, model auta, rok výroby, prevádzkovú hmotnosť, najväčšiu prípustnú hmotnosť a taktiež palivo. Ďalšie položky tvoria objem motora vášho vozidla v centimetroch kubických a výkon motora v kW.

Cenu poistenia môžu výrazne ovplyvniť aj informácie o majiteľovi vozidla. Ako napríklad, či už niekedy spôsobil nejakú dopravnú nehodu, ak áno, tak ako dlho je odvtedy bez nehody. Keďže vo všeobecnosti sa počíta s tým, že vodiči s neplnoletými deťmi majú tendenciu jazdiť bezpečnejšie, formulár sa vás bude pýtať aj či máte dieťa do 15 rokov. Ďalšie údaje sa týkajú vašich ostatných poistení a odkedy chcete, aby dané PZP poistenie platilo alebo či vlastníte účet v OTP banke.

Žiadosť o PZP

Po vypísaní všetkých nevyhnutných údajov vám systém do niekoľkých sekúnd vygeneruje jednotlivé ceny poistenia. Keďže toto porovnanie je úplne nezáväzné, výsledky porovnania môžete vyhodnocovať tak dlho, ako chcete. Na základe tejto ponuky si dokonca ani žiadne povinné zmluvné poistenie nemusíte vybrať a teda ho uzatvoriť. Ak vás však nejaká ponuka zaujala, nič vám nebráni o ňu jednoducho požiadať.

Keď ste teda natrafili spomedzi jednotlivých porovnaní na to najlacnejšie PZP poistenie alebo také, ktoré ste hľadali, pričom nemusí byť to najlacnejšie, postačí na neho kliknúť. Následne budete musieť ešte vyplniť niekoľko údajov pre vami vybranú spoločnosť, ktorá vás bude kontaktovať. Komunikácia s poisťovňou prebieha väčšinou prostredníctvom emailu. Po prijatí vašej žiadosti vám spoločnosť odošle niekoľko dokumentov, v rámci nich aj návrh zmluvy, zmluvné podmienky, bankové údaje na zaplatenie poistného a dočasnú bielu kartu, ktorú si budete musieť vytlačiť.

Biela a zelená karta

Biela karta je vaším dokladom o uzavretí povinného zmluvného poistenia. Slúži ako potvrdenie, že máte uzavretú zákonnú poistku. Keď vás zastaví dopravná kontrola na území SR, musíte sa preukázať bielou kartou, preto ju majte vždy vo vašom vozidle, v opačnom prípade vám hrozí pokuta.

Obsahom bielej karty sú osobné údaje o držiteľovi vozidla, prípadne firemné údaje ak ide o právnickú osobu alebo živnostníka, ďalej musí obsahovať základné údaje o aute, ako sú typ vozidla, model, značka, výrobné číslo vozidla, EČV, číslo osvedčenia o evidencii vozidla, informáciu o období platnosti PZP a tiež informáciu o poisťovni, ktorá bielu kartu vydala.

Kým vám príde biela karta, mali by ste používať dočasnú bielu kartu, ktorú vám poisťovňa vystaví po uzavretí povinného zmluvného poistenia. Bielu kartu spoločne so zelenou kartou posiela poisťovňa poštou po zaplatení prvého poistného na účet poisťovne, spravidla do 1 mesiaca od uzatvorenia zmluvy. Biela karta sa vystavuje na celú poistnú dobu platnosti PZP zmluvy alebo na jedno poistné obdobie. Po zániku PZP musíte bielu kartu spoločne so zelenou kartou vrátiť poisťovni.

Zelená karta alebo medzinárodná automobilová poisťovacia karta je potvrdenie o uzavretí PZP zodpovednosti vozidla na zelenom papieri a v medzinárodne dohodnutom formáte. Slúži na preukázanie poistenia vozidla pri cestnej kontrole v zahraničí.

Výpoveď PZP

Porovnanie povinného zmluvného poistenia nemusíte využiť len pokiaľ potrebujte práve uzavrieť poistku na nové auto či motorku. Ak sa vám zdá, že za PZP platíte príliš veľa a našli ste si výhodnejšiu ponuku, nič vám nebráni pôvodnú zmluvu vypovedať a uzatvoriť novú. Vaše súčasné povinné zmluvné poistenie môžete vypovedať hocikedy a z hocakých dôvodov. V prípade, že chcete zmluvu vypovedať z dôvodu, že ste našli výhodnejšie či lacnejšie PZP, musíte splniť len jednu podmienku a to, že tak musíte urobiť najneskôr 6 týždňov pred koncom vášho súčasného poistenia. Žiadosť o zrušenie povinného zmluvného poistenia po tejto dobe by už nemohla byť akceptovaná. Na vypovedanie zmluvy PZP existujú samozrejme viaceré dôvody, ako napr. zrušenie PZP z dôvodu odcudzenia vozidla, z dôvodu predaja či darovania auta, taktiež, ak ste auto dali zošrotovať prípadne ste nechali auto vyradiť z evidencie. V rámci týchto žiadostí ale budete musieť dokladovať dôvod zrušenia PZP zaslaním či už kúpnopredajnej alebo darovacej zmluvy, potvrdenia o krádeži či o zošrotovaní alebo vyradení vozidla z evidencie. V prípade predčasného ukončenia zmluvy môžete samozrejme rátať s vrátením zvyšku peňazí na účet.

Jednotlivé vzory žiadosti o výpoveď PZP nájdete aj online, kde stačí doplniť vaše údaje. Všetky vzory sú dostupné aj na už vyššie zmienenej stránke uzavripzp.sk.

Auto poistené raz, dva, tri, vďaka PZP kalkulačke

Kalkulačkou vypočítate cenu PZPKúpili ste si auto, motorku či prípojný vozík? Vašou zákonnou povinnosťou bude uzatvoriť čo najskôr povinné zmluvné poistenie. Pokiaľ sa vám nechce osobne prechádzať všetky kamenné pobočky so žiadosťou o ponuky na PZP, ale ani nechcete siahnuť hneď po prvej ponuke, ktorá by nemusela byť pre vás až taká výhodná, tak práve pre vás je určený nástroj PZP kalkulačka. My vám odporúčame použiť kalkulačku na stránke uzavripzp.sk, na ktorej získate hneď viacero výpočtov PZP od rôznych sprostredkovateľov. Vybrať si môžete podľa rôznych kritérií, podľa najvýhodnejšej ceny povinného zmluvného poistenia, podľa rozsahu žiadaného balíčka, podľa poskytovateľa, prípadne podľa odoziev zákazníkov na poskytovateľa.

Výpočet PZP

Uzatvorenie povinného zmluvného poistenia pomocou kalkulačky  predstavuje tú najvýhodnejšiu možnosť pre tých, ktorí hľadajú čo najnižšiu cenu povinného poistenia svojho automobilu. PZP kalkulačka za vás jednoducho za pár sekúnd urobí presný výpočet. Takúto kalkulačku nájdete aj na uzavripzp.

V nasledujúcich riadkoch si detailne opíšeme, ako takáto kalkulačka vlastne funguje a aké údaje je potrebné do nej zadať. Samozrejme, pomocou poistnej kalkulačky si môžete vypočítať cenu poistky nielen na automobil do 3,5 tony, ale aj na motocykel, na prípojné vozidlo do 750 kg a taktiež na dodávku do 3,5 tony.

Údaje nutné k PZP výpočtu

Pri vypĺňaní formulára bude potrebné zadať nielen údaje o vozidle, ale aj niektoré údaje o majiteľovi vozidla. V prvom rade musíte vyplniť okres, v ktorom sa vozidlo v súčasnosti nachádza. Cena zmluvného poistenia býva o niečo vyššia, pokiaľ sa vozidlo pohybuje po frekventovaných cestách, ako keď pochádzate z obce, kde sú nehodové udalosti zriedkavé. Cenu PZP taktiež ovplyvňuje účel využitia vozidla, čiže či sa jedná len o bežné použitie alebo o požičiavanie auta, alebo vlastníte historické vozidlo. Ďalej musíte zadať detailnejšie údaje o vozidle, ako počet kilometrov, ktoré najazdíte za rok, továrenskú značku, model auta, rok výroby, prevádzkovú hmotnosť, najväčšiu prípustnú hmotnosť a taktiež palivo. Rovnako zapíšete objem motora vášho vozidla v centimetroch kubických, pričom si vyberiete z ponúknutých možností. Ďalšiu položku tvorí výkon motora v kW. Túto hodnotu treba zadať podľa osvedčení o evidencii vozidla.

Výslednú cenu PZP ovplyvňujú aj údaje o majiteľovi motorového vozidla. Je potrebné uviesť či je držiteľ fyzická alebo právnická osoba. Samozrejmosťou je vyplnenie údajov ako dátum narodenia držiteľa vozidla, PSČ a mesto trvalého bydliska. Ďalej sú potrebné aj informácie o dátume získania vodičského oprávnenia, ako aj sériové číslo tohto preukazu. Dôležitú úlohu hrá samozrejme aj to, či ste spôsobili škodovú udalosť. V prípade, že áno, ako dlho ste už bez nehody.

Ďalej vo formulári vyplníte dátum, od ktorého by malo poistenie začať. Taktiež je dôležité, či už máte vaše vozidlo poistené u inej spoločnosti. Odporúčame vám dôkladne vybrať poisťovňu, aby ste sa v prípade nehody nedostali do zbytočných problémov. V ďalšej časti sa nachádzajú otázky týkajúce sa vašich ostatných poistení. V prípade, že máte nejaké poistenie v Union alebo Wüstenrot, môžete získať zľavu a cena PZP bude o to výhodnejšia. Vo formulári si môžete vybrať, v akom intervale chcete vašu zákonnú poistku splácať. Na výber máte štvrťročne, polročne alebo ročne. Cenu PZP môžu ovplyvniť aj ďalšie skutočnosti, ako napr. či máte dieťa do 15 rokov, keďže vo všeobecnosti sa počíta s tým, že vodiči s neplnoletými deťmi majú tendenciu jazdiť bezpečnejšie, alebo vlastníte účet v OTP banke.

Po odoslaní vyplneného formulára vám do pár sekúnd vybehne viacero ponúk s cenovým ohodnotením, na základe ktorých sa môžete rozhodnúť, s ktorou spoločnosťou uzatvoríte povinné zmluvné poistenie. Ak vám poistná kalkulačka vypočítala zaujímavú cenu, stačí, ak na danú ponuku kliknete a automaticky požiadate danú spoločnosť o poistenie. Po doplnení potrebných údajov vám bude na vašu mailovú adresu doručených niekoľko dokumentov. A to vrátane bielej karty, s ktorou môžete legálne používať vozidlo. Biela karta je vlastne dočasná náhrada zelenej karty, ktorú dostanete poštou po zaplatení požadovanej sumy. Platná je 30 dní, čiže do tejto doby musíte výšku poistného zaplatiť. V opačnom prípade vám poistenie zanikne.

Ušetrite si čas chodením po poisťovniachVýhody PZP kalkulačky

Nespornou výhodou kalkulačky poistného je predovšetkým úspora času. Zisťovať si jednotlivé ponuky osobne v každej jednej pobočke je časovo veľmi vyčerpávajúce a často fyzicky nemožné. Pokiaľ ste zamestnaný, bude pre vás určite problém stihnúť v rámci otváracích hodín poisťovacích spoločností navštíviť v priebehu dňa viac ako jednu pobočku. Takže porovnávanie ponúk by vám zabralo aj niekoľko dní. Výpočet PZP s kalkulačkou online vám takto môže ušetriť až niekoľko hodín drahocenného času. Vďaka nej si môžete  zistiť ponuky jednotlivých poisťovacích agentúr z pohodlia vášho domova, v akúkoľvek  hodinu a v akýkoľvek deň, stačí, ak máte prístup na internet. Keďže stránka uzavripzp.sk spolupracuje s viacerými poisťovacími spoločnosťami, výpočet povinného zmluvného poistenia a zároveň ceny rôznych spoločností vám vygeneruje naraz. Jednotlivé údaje tak máte hneď pred sebou a môžete si ich v pokoji porovnať.

Ďalšou nespornou výhodou PZP kalkulačky je úspora peňazí. Už len tým, že nemusíte nikam cestovať kvôli zisťovaniu jednotlivých ponúk ušetríte niekoľko eur. No najviac vám pomôže ušetriť samotný PZP výpočet, ktorý vám nahodí výsledky viacerých sprostredkovateľov poistiek naraz. Poistenia jedného konkrétneho typu vozidla v rozdielnych poisťovacích spoločnostiach sa niekedy môžu líšiť až v stovkách eur. A takáto úspora pre vašu peňaženku už určite nie je maličkosťou.

Okrem toho sa môžete spoľahnúť, že výpočet ceny poistenia je maximálne presný. A taktiež je úplne nezáväzný. Takže sa nemusíte báť, že by ste sa museli hneď rozhodnúť. Na základe vyplnenia formulára a následného výpočtu poistného vám nevzniká žiadna povinnosť o povinné zmluvné poistenie aj požiadať. Poistná kalkulačka vám tak dáva dostatok času na rozhodnutie. Vyhnete sa tak presviedčaniu pracovníka v kamennej pobočke, ktorému ide ale hlavne o províziu a nie o najlepšiu ponuku pre vás. Poistná kalkulačka online vám ponúka viacerých poskytovateľov a dostatok času. Nebude na vás tlačiť. Výber vášho povinného zmluvného poistenia je len a len na vás. Ak sa vám žiadna z ponúkaných možností nebude zdať zaujímavá, nemusíte ju vôbec uzavrieť.

Úspora financií s PZP kalkulačkou na konkrétnom príklade

Teraz vám ukážeme na konkrétnych príkladoch, aké môžu byť rozdiely v cenách povinného zmluvného poistenia u rôznych poskytovateľov. Na jednej strane to bude starší vodič s ojazdeným typom auta, na strane druhej mladý vodič s novým vozidlom.

FIAT PUNTO

Motor (palivo) 1.2, benzín
Výkon motora 44 kW
Rok výroby 2003
Doba bez škodového priebehu bez nehody
Vek držiteľa vozidla 45 rokov
Dieťa do 15 rokov Áno
Komunálna poisťovňa (Garant plus) 69,60 €
Union (PZP Optimum) 76 €
Axa (Standard plus) 89,10 €

ŠKODA OCTAVIA

Motor (palivo) 1.4 Tsi, benzín
Výkon motora 90 kW
Rok výroby 2015
Doba bez škodového priebehu bez nehody
Vek držiteľa vozidla 20 rokov
Dieťa do 15 rokov nie
Komunálna poisťovňa (Garant plus) 92 €
Union (PZP Optimum) 249 €
Axa (Standard plus) 807,30 €